Kontakty
Kontakt EPG.

Kontaktujte nás.

Odesláním Vašich údajů souhlasíte s tím, že budou zpracovány Vaše údaje z tohoto formuláře. Cílem je odpovědět na Vaši žádost. Souhlasím se Zásadami ochrany údajů.

Gartner Reports
EPG Color Cards

Zásady ochrany osobních údajů
 

Datum účinnosti: 29. září 2023

Velmi nás těší, že jste projevili zájem o náš podnik. Ochrana údajů má pro vedení společnosti EPS - Ehrhardt + Partner Solutions s.r.o. obzvláště vysokou prioritu. Používání internetových stránek společnosti EPS - Ehrhardt + Partner Solutions s.r.o.je možné bez uvedení osobních údajů; pokud však subjekt údajů chce prostřednictvím našich internetových stránek využívat speciální podnikové služby, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a pro takové zpracování neexistuje zákonný podklad, zpravidla získáme souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, probíhá vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů platnými v dané zemi pro společnost EPS - Ehrhardt + Partner Solutions s.r.o.. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů by náš podnik rád informoval širokou veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Dále jsou subjekty údajů prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů informovány o právech, na která mají nárok.

Společnost EPS - Ehrhardt + Partner Solutions s.r.o. jako správce zavedla řadu technických a organizačních opatření, aby zajistila co nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Internetové přenosy dat však mohou mít v zásadě bezpečnostní mezery, takže absolutní ochrana nemusí být zaručena. Z tohoto důvodu má každý subjekt údajů možnost předat nám osobní údaje alternativními prostředky, např. telefonicky.

 

1. Definice

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti EPS - Ehrhardt + Partner Solutions s.r.o. vychází z pojmů použitých evropským zákonodárcem při přijímání obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně osobních údajů by mělo být čitelné a srozumitelné jak pro širokou veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom nejprve vysvětlili používanou terminologii.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme mimo jiné tyto pojmy:

a) Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ("subjekt údajů"). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

b) Subjekt údajů

Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce odpovědný za zpracování.

c) Zpracování

Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať už automatizovaně, či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, výmaz nebo zničení.

d) Omezení zpracování

Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich zpracování v budoucnu.

e) Profilování

Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v použití osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, polohy nebo pohybu této fyzické osoby.

f) Pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajistí, že osobní údaje nebudou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

g) Správce nebo správce odpovědný za zpracování

Správce nebo správce odpovědný za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro jeho jmenování stanovena právem Unie nebo členského státu.

h) Procesor

Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

i) Příjemce

Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, ať už se jedná o třetí stranu, nebo ne. Orgány veřejné moci, které mohou obdržet osobní údaje v rámci konkrétního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu, se však za příjemce nepovažují; zpracování těchto údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s platnými pravidly ochrany údajů podle účelu zpracování.

j) Třetí strana

Třetí stranou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou z přímého pověření správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.

k) Souhlas

Souhlasem subjektu údajů se rozumí jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů, kterým subjekt údajů prohlášením nebo jasným potvrzujícím úkonem vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

 

2. Název a adresa správce

Správce pro účely obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), dalších zákonů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších předpisů týkajících se ochrany údajů je:

Ehrhardt + Partner Solutions s.r.o
Office Center Hradcanská, Building B, 5th Floor
Milady Horákové 116/109, Hradčany
160 00, Prague 6
Česká republika

Telefon: (+420) 273 131 600
E-mail: info.cz@epg.com

Webové stránky: https://www.epg.com/cs/

 

3. Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenci dodavatele pro otázky ochrany údajů v rámci smlouvy jsou:

Paní Dr. Christiane Jakobs jako pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kontakt: dataprotection@epg.com

Každý subjekt údajů se může kdykoli obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů se všemi dotazy a návrhy týkajícími se ochrany údajů.

 

4. Soubory cookie

Internetové stránky společnosti EPS - Ehrhardt + Partner Solutions s.r.o.používají soubory cookie. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají do počítačového systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Mnoho internetových stránek a serverů používá soubory cookie. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. cookie ID. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, jehož prostřednictvím lze internetové stránky a servery přiřadit ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, v němž byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným internetovým stránkám a serverům odlišit individuální prohlížeč subjektu údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie.

Pomocí souborů cookie může společnost EPS - Ehrhardt + Partner Solutions s.r.o.poskytovat uživatelům těchto webových stránek uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení souborů cookie nebyly možné.

Pomocí souboru cookie lze informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovat s ohledem na uživatele. Soubory cookie nám umožňují, jak již bylo uvedeno, rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto rozpoznávání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Uživatel webových stránek, který používá soubory cookie, nemusí např. při každém vstupu na webové stránky zadávat přístupové údaje, protože ty přebírá webová stránka, a soubor cookie je tak uložen v systému počítače uživatele. Dalším příkladem je soubor cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si prostřednictvím souboru cookie pamatuje zboží, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek prostřednictvím příslušného nastavení používaného internetového prohlížeče, a může tak trvale odmítnout nastavování souborů cookie. Kromě toho lze již nastavené soubory cookie kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech oblíbených internetových prohlížečích. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení cookies v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našich webových stránek zcela použitelné.

 

5. Shromažďování obecných údajů a informací

Webové stránky společnosti EPS - Ehrhardt + Partner Solutions s.r.o. shromažďují řadu obecných údajů a informací, když subjekt údajů nebo automatizovaný systém vyvolá webové stránky. Tyto obecné údaje a informace se ukládají do protokolových souborů serveru. Shromažďovány mohou být (1) typy a verze používaných prohlížečů, (2) operační systém používaný přistupujícím systémem, (3) webové stránky, ze kterých přistupující systém přichází na naše webové stránky (tzv. referrery), (4) dílčí webové stránky, (5) datum a čas přístupu na internetové stránky, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb přistupujícího systému a (8) další podobné údaje a informace, které mohou být použity v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací nevyvozuje společnost EPS - Ehrhardt + Partner Solutions s.r.o. žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše potřebné k (1) správnému poskytování obsahu našich webových stránek, (2) optimalizaci obsahu našich webových stránek, jakož i jejich reklamy, (3) zajištění dlouhodobé životaschopnosti našich systémů informačních technologií a technologie webových stránek a (4) poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení, které jsou nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Proto společnost EPS - Ehrhardt + Partner Solutions s.r.o. statisticky analyzuje anonymně shromážděné údaje a informace s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost údajů našeho podniku a zajistit optimální úroveň ochrany zpracovávaných osobních údajů. Anonymní údaje protokolových souborů serveru jsou ukládány odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

 

6. Registrace na našich webových stránkách

Subjekt údajů má možnost zaregistrovat se na webových stránkách správce s uvedením osobních údajů. Které osobní údaje jsou správci předávány, je určeno příslušnou vstupní maskou použitou pro registraci. Osobní údaje zadané subjektem údajů jsou shromažďovány a uchovávány výhradně pro vnitřní potřebu správce, a to pro jeho vlastní účely. Správce může požádat o předání jednomu nebo více zpracovatelům (např. zásilkové službě), kteří rovněž používají osobní údaje pro interní účely, které lze přičíst správci.

Při registraci na webových stránkách správce se ukládá také IP adresa - přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP) a používaná subjektem údajů - datum a čas registrace. Ukládání těchto údajů probíhá na pozadí toho, že je to jediný způsob, jak zabránit zneužití našich služeb a v případě potřeby umožnit vyšetřování spáchaných trestných činů. Ukládání těchto údajů je nezbytné pro zabezpečení správce. Tyto údaje nejsou předávány třetím stranám, pokud neexistuje zákonná povinnost tyto údaje předat nebo pokud jejich předání neslouží k trestnímu stíhání.

Registrace subjektu údajů s dobrovolným uvedením osobních údajů má správci umožnit nabídnout subjektu údajů obsah nebo služby, které mohou být vzhledem k povaze dané záležitosti nabízeny pouze registrovaným uživatelům. Registrované osoby mohou kdykoli změnit osobní údaje uvedené při registraci nebo je nechat zcela vymazat z datového fondu správce.

Správce údajů poskytne každému subjektu údajů na jeho žádost kdykoli informace o tom, jaké osobní údaje jsou o něm uloženy. Kromě toho správce údajů na žádost nebo pokyn subjektu údajů osobní údaje opraví nebo vymaže, pokud neexistuje zákonná povinnost jejich uchovávání. Jako kontaktní osoby jsou v tomto ohledu subjektu údajů k dispozici všichni zaměstnanci správce.

 

7. Možnost kontaktu prostřednictvím webových stránek

Webové stránky společnosti EPS - Ehrhardt + Partner Solutions s.r.o. obsahují informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naším podnikem, jakož i přímou komunikaci s námi, což zahrnuje také obecnou adresu tzv. elektronické pošty (e-mailovou adresu). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje předané subjektem údajů se automaticky uloží. Takové osobní údaje, které subjekt údajů předal správci údajů dobrovolně, se ukládají za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. K předávání těchto osobních údajů třetím stranám nedochází.

 

8. Rutinní výmaz a blokování osobních údajů

Správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uložení nebo v rozsahu, v jakém to stanoví evropský zákonodárce nebo jiní zákonodárci v zákonech nebo předpisech, které se na správce vztahují.

Pokud se účel uložení neuplatní nebo pokud uplyne doba uložení stanovená evropským zákonodárcem nebo jiným příslušným zákonodárcem, osobní údaje se běžně blokují nebo vymažou v souladu s právními požadavky.

 

9. Práva subjektu údajů

a) Právo na potvrzení

Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem získat od správce potvrzení, zda jsou či nejsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na potvrzení, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

b) Právo na přístup

Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem získat od správce kdykoli bezplatné informace o svých uložených osobních údajích a kopii těchto informací. Evropské směrnice a nařízení dále poskytují subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

účely zpracování;

kategorie dotčených osobních údajů;

příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích;

pokud je to možné, předpokládanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria použitá pro stanovení této doby;

existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo vznést námitku proti takovému zpracování;

existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu;

v případě, že osobní údaje nejsou získány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace o jejich zdroji;

existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a alespoň v těchto případech smysluplné informace o použité logice, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů.

Subjekt údajů má dále právo získat informace o tom, zda jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách souvisejících s předáním.

Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na přístup, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

c) Právo na opravu

Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S ohledem na účely zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňujícího prohlášení.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem požadovat od správce bez zbytečného odkladu výmaz osobních údajů, které se ho týkají, a správce má povinnost vymazat osobní údaje bez zbytečného odkladu, pokud se uplatní jeden z následujících důvodů, pokud zpracování není nezbytné:

Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

Subjekt údajů odvolá souhlas, na němž je založeno zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, a pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování.

Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.

Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

Osobní údaje musí být vymazány z důvodu splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl.8 odst.1 GDPR.

Pokud se uplatní některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požádat o výmaz osobních údajů uložených společností EPS - Ehrhardt + Partner Solutions s.r.o., může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti EPS - Ehrhardt + Partner Solutions s.r.o. neprodleně zajistí, aby bylo žádosti o výmaz neprodleně vyhověno. Pokud správce zveřejnil osobní údaje a je povinen podle čl. 17 odst. 1 osobní údaje vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval ostatní správce, kteří zpracovávají osobní údaje, že subjekt údajů požádal tyto správce o výmaz veškerých odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopií či replikací, pokud jejich zpracování není nutné. Zaměstnanci společnosti EPS - Ehrhardt + Partner Solutions s.r.o. zajistí nezbytná opatření v jednotlivých případech.

e) Právo na omezení zpracování

Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem požadovat od správce omezení zpracování, pokud platí jedna z následujících podmínek:

Přesnost osobních údajů je subjektem údajů zpochybněna, a to po dobu, která správci umožňuje přesnost osobních údajů ověřit.

Zpracování je nezákonné a subjekt údajů nesouhlasí s výmazem osobních údajů a namísto toho požaduje omezení jejich používání.

Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud je splněna některá z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení zpracování osobních údajů uložených společností EPS - Ehrhardt + Partner Solutions s.r.o., může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti EPS - Ehrhardt + Partner Solutions s.r.o. zařídí omezení zpracování.

f) Právo na přenositelnost údajů

Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem obdržet osobní údaje, které se ho týkají a které byly poskytnuty správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Má právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by mu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování se provádí automatizovaně, pokud zpracování není nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

Kromě toho má subjekt údajů při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl.20 odst.1 GDPR právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo od jednoho správce druhému, pokud je to technicky proveditelné a pokud tím nejsou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů může subjekt údajů kdykoli kontaktovat kteréhokoli zaměstnance společnosti EPS - Ehrhardt + Partner Solutions s.r.o..

g) Právo vznést námitku

Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem kdykoli vznést z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a které je založeno na čl.6 odst.1 písm. e) nebo f) GDPR. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

EPS - Ehrhardt + Partner Solutions s.r.o. nebude v případě námitky osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud společnost EPS - Ehrhardt + Partner Solutions s.r.o. zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing. To se týká profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud subjekt údajů vznese u společnosti EPS - Ehrhardt + Partner Solutions s.r.o. námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, společnost EPS - Ehrhardt + Partner Solutions s.r.o. již nebude osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Kromě toho má subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, společností EPS - Ehrhardt + Partner Solutions s.r.o.pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl.89 odst.1 GDPR, pokud není zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Pro uplatnění práva na námitku se může subjekt údajů obrátit na kteréhokoli zaměstnance společnosti EPS - Ehrhardt + Partner Solutions s.r.o.. Kromě toho může subjekt údajů v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58/ES využít svého práva vznést námitku automatizovanými prostředky s využitím technických specifikací.

h) Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem nepodléhat rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se ho podobně významně dotýká, pokud rozhodnutí (1) není nezbytné pro uzavření, nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (2) není povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (3) není založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, EPS - Ehrhardt + Partner Solutions s.r.o. provede vhodná opatření k ochraně práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, přinejmenším práva na lidský zásah ze strany správce, na vyjádření svého názoru a na napadení rozhodnutí.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva týkající se automatizovaného individuálního rozhodování, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance společnosti EPS - Ehrhardt + Partner Solutions s.r.o..

i) Právo odvolat souhlas s ochranou údajů

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit právo na odvolání souhlasu, může kdykoli kontaktovat kteréhokoli zaměstnance společnosti EPS - Ehrhardt + Partner Solutions s.r.o..

 

10. Ustanovení o ochraně údajů při používání a používání HelloBar

a) Rozsah a účel zpracování údajů

Používáme aplikaci poskytovatele služeb Hellobar Inc. 450 B Street #775, San Diego, CA 92101 k zobrazování bannerů na našich webových stránkách. Přitom se zpracovává vaše použitá IP adresa a případně e-mailová adresa a jméno.

b) Právní základ pro zpracování

Zpracování je založeno na právním základě čl. 1 odst. 1 písm. f GDPR a slouží našemu oprávněnému zájmu na hospodárném provozu našich webových stránek. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Hellobar Inc. si můžete přečíst na této stránce: https://www.hellobar.com/privacy-policy/.

 

11. Ustanovení o ochraně údajů při používání a aplikaci Leadquizzes

a) Rozsah a účel zpracování údajů

Údaje, které jste nám dobrovolně poskytli v rámci Leadquizzes, používáme výhradně k vyhodnocení kvízu a k následnému kontaktování. Shromažďovanými údaji jsou e-mailová adresa a telefonní číslo uživatele.

b) Právní základ pro zpracování

Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f GDPR.

c) Doba zpracování a možnost vyřazení

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro účely naší evidence podle čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f GDPR. V našem případě budou údaje vymazány po jednom měsíci. Pokud byste chtěli požádat o dřívější vymazání, jste oprávněni tak učinit prostřednictvím práva na výmaz.

Zásady ochrany osobních údajů Leadquizzes si můžete přečíst zde: https://www.leadquizzes.com/privacy-policy/.

 

12. Zásady ochrany osobních údajů při používání a aplikaci CrazyEgg.com

a) Rozsah a účel zpracování údajů

Tyto stránky používají nástroj pro sledování CrazyEgg.com, který zaznamenává náhodně vybrané jednotlivé návštěvy pouze s anonymizovanými IP adresami. Tento sledovací nástroj používá soubory cookie k vyhodnocování způsobu používání webových stránek (např. na jaký obsah jste klikli). Za tímto účelem se vizuálně zobrazuje profil používání. Při zobrazování vyhodnocovacích údajů se nepoužívají samotné IP adresy, ale pseudonymy.

b) Právní základ pro zpracování

Právním základem pro zpracování vašich údajů je vyváženost zájmů, podle níž proti výše popsanému zpracování vašich osobních údajů nestojí žádný převažující zájem na vaší straně (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR).

c) Doba zpracování a možnost vyřazení

Proti shromažďování, zpracovávání a zaznamenávání údajů generovaných společností CrazyEgg.com můžete kdykoli vznést námitku podle pokynů na adrese www.crazyegg.com/opt-out. Další informace o ochraně údajů na stránkách CrazyEgg.com naleznete na adrese https://www.crazyegg.com/privacy.

 

13. Zásady ochrany osobních údajů týkající se používání a aplikace Pabbly.com

Pokaždé, když použijete formuláře, které poskytujeme na našich webových stránkách, náš systém shromažďuje údaje, které jste do formuláře zadali.

Shromažďovány jsou následující údaje: Údaje zadané do formuláře.

Mohou to být např:

 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • E-mailová adresa
 • Vaše zpráva pro nás
 • Vaše telefonní číslo
 • Společnost
 • Název pracovní pozice
 • Profesní kvalifikace pro formuláře žádostí

Následující údaje jsou shromažďovány automaticky:

 • IP adresa vašeho počítače
 • Datum a čas přístupu

Tyto údaje jsou dočasně uloženy v souborech protokolu našeho systému. Tyto údaje nejsou ukládány společně s dalšími osobními údaji.

b) Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro shromažďování údajů zadaných vámi do poskytnutého formuláře je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR ("subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají, pro jeden nebo více konkrétních účelů").

Právním základem pro dočasné uložení údajů v logovacích souborech je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR ("oprávněný zájem správce nebo třetí strany, pokud před tímto zájmem nepřevažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů").

c) Účel zpracování údajů

Účel zpracování údajů zadaných do formuláře odpovídá účelu formuláře. Může jím být např:

 • Kontaktování naší společnosti
 • Předání podkladů k žádosti
 • Registrace k účasti na webových seminářích

Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné pro umožnění doručení webové stránky do vašeho počítače. Za tímto účelem musí IP adresa vašeho počítače zůstat uložena po dobu trvání relace. Ukládání do protokolových souborů se provádí za účelem zajištění bezproblémového připojení webových stránek, zaručení pohodlného používání našich webových stránek, vyhodnocení bezpečnosti a stability systému a také pro další administrativní účely.

d) Doba skladování

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny.

V případě shromažďování údajů pro poskytování webových stránek je to v okamžiku, kdy skončí příslušná relace.

V případě ukládání IP adresy v souborech protokolu dochází k vymazání nejpozději po 15 dnech.

Prohlášení o ochraně údajů pro Pabbly (od společnosti Magneti Brains LLC) si můžete přečíst na této stránce: https://www.pabbly.com/privacy-policy/.

 

14. Zásady ochrany osobních údajů týkající se používání a aplikace Perspective Software GmbH

Při každém přístupu na naše webové stránky náš systém automaticky shromažďuje data a informace z počítačového systému počítače, který k nim přistupuje.

Shromažďují se následující údaje:

 • Informace o typu prohlížeče a použité verzi.
 • Operační systém počítače
 • Poskytovatel internetových služeb, kterého používáte.
 • IP adresa vašeho počítače.
 • Datum a čas přístupu
 • Webové stránky, ze kterých jste přišli na naše webové stránky ("referrers").
 • Webové stránky, na které váš systém přistupuje prostřednictvím našich webových stránek.

Tyto údaje jsou dočasně uloženy v souborech protokolu našeho systému. Tyto údaje nejsou ukládány společně s dalšími osobními údaji.

b) Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro dočasné uložení údajů a souborů protokolů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR ("oprávněný zájem správce nebo třetí strany, pokud před tímto zájmem nepřevažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů").

c) Účel zpracování údajů

Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné k tomu, aby bylo možné doručit webové stránky do vašeho počítače. Za tímto účelem musí IP adresa vašeho počítače zůstat uložena po dobu trvání relace. Ukládání do protokolových souborů se provádí za účelem zajištění bezproblémového nastavení připojení webové stránky, zaručení pohodlného používání naší webové stránky, vyhodnocení bezpečnosti a stability systému a také pro další administrativní účely.

d) Doba ukládání

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny.

V případě shromažďování údajů za účelem poskytování webových stránek se tak děje po ukončení příslušné relace.

V případě ukládání IP adresy v souborech protokolu se tak děje nejpozději po 7 dnech.

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro Perspective (od Perspective Software GmbH) si můžete přečíst na této stránce: https://www.perspective.co/de/datenschutzerklaerung.

 

15. Ustanovení o ochraně osobních údajů týkající se aplikace a používání Facebook

Na této webové stránce má správce integrované součásti podnikového Facebook. Facebook je sociální síť.

Sociální síť je místo pro společenská setkání na internetu, online komunita, která obvykle umožňuje uživatelům vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo obchodní informace. Facebook umožňuje uživatelům sociální sítě zahrnout vytváření soukromých profilů, nahrávání fotografií a navazování kontaktů prostřednictvím žádostí o přátelství.

Provozní společností Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Spojené státy. Pokud osoba žije mimo území Spojených států nebo Kanady, je správcem Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této internetové stránky, kterou provozuje správce a do které byla integrována komponenta Facebook (pluginy Facebook), je webový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván ke stažení zobrazení příslušné komponenty Facebook z Facebook prostřednictvím komponenty Facebook. Přehled všech zásuvných modulů Facebook je k dispozici na adrese developers.facebook.com/docs/plugins/. V průběhu tohoto technického postupu se Facebook dozví, jakou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na Facebook, zjistí Facebook při každém vyvolání naší webové stránky subjektem údajů - a to po celou dobu jeho pobytu na našich internetových stránkách -, kterou konkrétní podstránku naší internetové stránky subjekt údajů navštívil. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty Facebook a jsou spojeny s příslušným účtem subjektu údajů na Facebook. Pokud subjekt údajů klikne na jedno z tlačítek Facebook integrovaných do našich webových stránek, např. na tlačítko "To se mi líbí", nebo pokud subjekt údajů odešle komentář, pak Facebook tyto informace přiřadí k osobnímu uživatelskému účtu subjektu údajů na Facebook a uloží osobní údaje.

Facebook vždy obdrží prostřednictvím komponenty Facebook informace o návštěvě našich webových stránek subjektem údajů, kdykoli je subjekt údajů v době vyvolání našich webových stránek současně přihlášen na Facebook. K tomu dochází bez ohledu na to, zda subjekt údajů na komponentu Facebook klikne, či nikoli. Pokud takové předávání informací na Facebook není pro subjekt údajů žádoucí, může tomu zabránit tím, že se před vyvoláním naší webové stránky ze svého účtu na Facebook odhlásí.

Informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností Facebook jsou uvedeny ve Směrnici o ochraně osobních údajů, kterou zveřejnila společnost Facebook a která je k dispozici na adrese facebook.com/about/privacy/. Kromě toho je zde vysvětleno, jaké možnosti nastavení Facebook nabízí k ochraně soukromí subjektu údajů. Kromě toho jsou k dispozici různé možnosti nastavení, které umožňují eliminovat předávání údajů společnosti Facebook. Tyto aplikace může subjekt údajů použít k eliminaci přenosu údajů na Facebook.

 

16. Ustanovení o ochraně údajů týkající se používání a používání služby Google Analytics

K analýze používání webových stránek používáme službu Google Analytics. Informace z ní získané používáme k optimalizaci našich webových stránek a reklamních opatření.

Službu Google Analytics poskytuje společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Společnost Google zpracovává údaje o používání webových stránek naším jménem a smluvně se zavázala přijmout příslušná bezpečnostní opatření k zajištění důvěrnosti zpracovávaných údajů.

Používání služby Google Analytics slouží k analýze toku návštěvníků našich webových stránek. Google získané údaje a informace používá mimo jiné k vyhodnocování používání našich webových stránek, k sestavování online přehledů zobrazujících aktivity na našich webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním našich webových stránek. Analýza webu slouží především k optimalizaci webových stránek a k analýze nákladů a přínosů internetové reklamy. Při návštěvě našich webových stránek jsou shromažďovány různé údaje, včetně:

 • Zobrazení stránky
 • Splněné "cílové požadavky na webové stránky" (např. žádosti o kontakt a přihlášení k odběru newsletteru).
 • Vaše chování na stránkách (např. délka pobytu, kliknutí, chování při rolování).
 • Přibližná poloha (země a město)
 • Vaše IP adresa (ve zkrácené podobě, aby nebylo možné ji jednoznačně přiřadit).
 • Technické informace, jako je prohlížeč, poskytovatel internetu, koncové zařízení a rozlišení obrazovky.
 • Zdroj původu vaší návštěvy (např. přes kterou webovou stránku nebo reklamní materiál jste k nám přišli).

Tato data jsou přenášena na servery společnosti Google v USA. Upozorňujeme, že v USA nemusí být zaručena stejná úroveň ochrany údajů jako v EU. Osobní údaje, jako je jméno, adresa nebo kontaktní údaje, nejsou nikdy předávány službě Google Analytics.

Služba Google Analytics ukládá soubory cookie ve vašem webovém prohlížeči po dobu dvou let od vaší poslední návštěvy. Tyto soubory cookie obsahují náhodně vygenerované ID uživatele, které může být použito k vašemu rozpoznání při dalších návštěvách webových stránek. Shromážděné údaje se ukládají společně s náhodně vygenerovaným ID uživatele, což umožňuje vytváření pseudonymních uživatelských profilů. Tyto údaje související s uživatelem jsou po 14 měsících automaticky vymazány. Ostatní údaje zůstávají uloženy v souhrnné podobě po neomezenou dobu.

Pokud si nepřejete souhlasit se shromažďováním souborů cookie, máte možnost soubory cookie odmítnout v našem nastavení souborů cookie.

Další informace a platné zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://policies.google.com/privacy a na adrese marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/. Podrobněji je služba Google Analytics vysvětlena pod tímto odkazem marketingplatform.google.com/about/.

 

17. Google Ads a Google Conversion-Tracking

Tyto webové stránky používají reklamy Google. Ads je online reklamní program společnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké ("Google").

V rámci Google Ads používáme tzv. sledování konverzí. Když kliknete na reklamu umístěnou společností Google, nastaví se soubor cookie pro sledování konverzí. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá do počítače uživatele. Tyto soubory cookie ztrácejí po 30 dnech platnost a neslouží k osobní identifikaci uživatele. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a společnost Google rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

Každý zákazník služby Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze sledovat na různých webových stránkách zákazníků služby Ads. Informace získané pomocí souboru cookie pro konverze se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky Ads, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku označenou značkou pro sledování konverzí. Nezískávají však žádné informace, které by bylo možné použít k osobní identifikaci uživatelů. Pokud si nepřejete účastnit se sledování konverzí, můžete proti tomuto použití vznést námitku tím, že prostřednictvím internetového prohlížeče v uživatelském nastavení snadno deaktivujete soubor cookie pro sledování konverzí Google. Pak nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.

Ukládání "konverzních cookies" je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy.

Další informace o reklamách Google a sledování konverzí Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: www.google.de/policies/privacy/.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

 

18. Ustanovení o ochraně údajů o používání Instagram

Na těchto webových stránkách má správce integrované součásti služby Instagram. Instagram je služba, kterou lze kvalifikovat jako audiovizuální platformu, která umožňuje uživatelům sdílet fotografie a videa a také šířit tato data v jiných sociálních sítích.

Provozovatelem služeb nabízených společností Instagram je společnost Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, SPOJENÉ STÁTY.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této internetové stránky, kterou provozuje správce a na které byla integrována součást Instagram (tlačítko Insta), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván ke stažení zobrazení příslušné součásti Instagram společnosti Instagram. V průběhu tohoto technického postupu Instagram zjistí, jakou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na Instagram, Instagram při každém vyvolání našich webových stránek subjektem údajů - a po celou dobu jeho pobytu na našich internetových stránkách - zjistí, kterou konkrétní podstránku našich internetových stránek subjekt údajů navštívil. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty Instagram a jsou spojeny s příslušným účtem Instagram subjektu údajů. Pokud subjekt údajů klikne na jedno z tlačítek Instagram integrovaných na našich internetových stránkách, pak Instagram tyto informace porovná s osobním uživatelským účtem Instagram subjektu údajů a uloží osobní údaje.

Instagram získává prostřednictvím komponenty Instagram informace o tom, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů v době volání na naše webové stránky přihlášen na Instagram. K tomu dochází bez ohledu na to, zda osoba klikne na tlačítko Instagram, či nikoli. Pokud je takové předávání informací Instagram pro subjekt údajů nežádoucí, může tomu zabránit tím, že se ze svého účtu na Instagram odhlásí ještě před vyvoláním naší webové stránky.

Další informace a platná ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti Instagram lze nalézt na stránkách help.instagram.com/155833707900388 a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 

19. Ustanovení o ochraně údajů o použití a využívání sítě LinkedIn

Správce má na těchto webových stránkách integrované součásti společnosti LinkedIn Corporation. LinkedIn je webová sociální síť, která umožňuje uživatelům se stávajícími obchodními kontakty navazovat kontakty a získávat nové obchodní kontakty. LinkedIn používá více než 400 milionů registrovaných lidí ve více než 200 zemích. LinkedIn je tak v současnosti největší platformou pro obchodní kontakty a jednou z nejnavštěvovanějších webových stránek na světě.

Provozní společností LinkedIn je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, SPOJENÉ STÁTY. Za záležitosti ochrany osobních údajů mimo území Spojených států amerických odpovídá LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této internetové stránky, kterou provozuje správce a na které byla integrována komponenta LinkedIn (plugin LinkedIn), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván ke stažení zobrazení příslušné komponenty LinkedIn společnosti LinkedIn. Další informace o zásuvném modulu LinkedIn jsou k dispozici na stránce developer.linkedin.com/plugins. V průběhu tohoto technického postupu získá LinkedIn poznatky o tom, jakou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na LinkedIn, LinkedIn při každém vyvolání našich webových stránek subjektem údajů - a po celou dobu jeho pobytu na našich internetových stránkách - zjistí, kterou konkrétní podstránku našich internetových stránek subjekt údajů navštívil. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty LinkedIn a jsou spojeny s příslušným účtem subjektu údajů na LinkedIn. Pokud subjekt údajů klikne na jedno z tlačítek LinkedIn integrovaných na našich webových stránkách, pak LinkedIn přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu LinkedIn subjektu údajů a uloží osobní údaje.

LinkedIn obdrží prostřednictvím komponenty LinkedIn informaci, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů v době vyvolání našich webových stránek přihlášen na LinkedIn. K tomu dochází bez ohledu na to, zda osoba klikne na tlačítko LinkedIn, či nikoli. Pokud je takové předávání informací na LinkedIn pro subjekt údajů nežádoucí, může tomu zabránit tím, že se před vyvoláním naší webové stránky ze svého účtu na LinkedIn odhlásí.

LinkedIn poskytuje na adrese www.linkedin.com/psettings/guest-controls možnost odhlásit se z odběru e-mailových zpráv, SMS zpráv a cílených reklam a také možnost spravovat nastavení reklam. LinkedIn také využívá přidružené společnosti, jako jsou Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame. Nastavení těchto souborů cookie může být odmítnuto na stránkách www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Příslušné zásady ochrany osobních údajů pro LinkedIn jsou k dispozici na adrese www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Zásady používání souborů cookie společnosti LinkedIn jsou k dispozici na adrese www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 

20. Ustanovení o ochraně údajů při používání a využívání služby YouTube

Na této webové stránce má ovladač integrované součásti služby YouTube. YouTube je internetový videoportál, který umožňuje vydavatelům videí bezplatně nastavit videoklipy a ostatním uživatelům, kteří je také zdarma prohlížejí, hodnotí a komentují. YouTube umožňuje publikovat všechny druhy videoklipů, takže prostřednictvím internetového portálu máte přístup jak k celým filmům a televiznímu vysílání, tak i k hudebním videoklipům, upoutávkám a videoklipům vytvořeným uživateli.

Provozní společností YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SPOJENÉ STÁTY. YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SPOJENÉ STÁTY.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této internetové stránky, kterou provozuje správce a na které byla integrována komponenta YouTube (video YouTube), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván ke stažení zobrazení příslušné komponenty YouTube. Další informace o službě YouTube lze získat na adrese www.youtube.com/yt/about/en/. V průběhu tohoto technického postupu získávají YouTube a Google poznatky o tom, jakou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů přihlášen na YouTube, YouTube při každém vyvolání podstránky, která obsahuje video YouTube, rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich internetových stránek subjekt údajů navštívil. Tyto informace shromažďují YouTube a Google a přiřazují je k příslušnému účtu YouTube subjektu údajů.

YouTube a Google obdrží prostřednictvím komponenty YouTube informaci o tom, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů v době volání na naše webové stránky přihlášen na YouTube; k tomu dochází bez ohledu na to, zda osoba klikne na video na YouTube, či nikoli. Pokud takové předávání těchto informací YouTube a Googlu není pro subjekt údajů žádoucí, lze doručení zabránit, pokud se subjekt údajů před voláním na naše webové stránky odhlásí ze svého vlastního účtu YouTube.

Ustanovení společnosti YouTube o ochraně osobních údajů, která jsou k dispozici na adrese www.google.com/intl/en/policies/privacy/, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností YouTube a Google.

 

21. Právní základ pro zpracování

Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR slouží jako právní základ pro operace zpracování, k nimž získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například v případě, kdy jsou operace zpracování nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy, například v případě dotazů týkajících se našich produktů nebo služeb. Podléhá-li naše společnost právní povinnosti, kterou je vyžadováno zpracování osobních údajů, například pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se návštěvník v našem podniku zranil a bylo by třeba předat jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné životně důležité informace lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by se zpracování zakládalo na čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR. Nakonec by operace zpracování mohly být založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Tento právní základ se používá pro operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. Takové operace zpracování jsou zvláště přípustné, protože byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. Domníval se, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů klientem správce (47. bod odůvodnění, věta 2 GDPR).

 

22. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, je naším oprávněným zájmem vykonávat naši činnost ve prospěch blaha všech našich zaměstnanců a akcionářů.

 

23. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány

Kritériem pro určení doby uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí této doby jsou příslušné údaje běžně vymazávány, pokud již nejsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo zahájení smlouvy.

 

24. Poskytování osobních údajů jako zákonný nebo smluvní požadavek; požadavek nezbytný pro uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí těchto údajů

Upřesňujeme, že poskytnutí osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. daňovými předpisy) nebo může vyplývat také ze smluvních ustanovení (např. informace o smluvním partnerovi). Někdy může být pro uzavření smlouvy nezbytné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, když s ním naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že by smlouva se subjektem údajů nemohla být uzavřena. Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů musí subjekt údajů kontaktovat kteréhokoli zaměstnance. Zaměstnanec subjektu údajů objasní, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost osobní údaje poskytnout a jaké jsou důsledky neposkytnutí osobních údajů.

 

25. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.