Contact
Contact met EPG.

Neem contact met ons.

Door uw gegevens te verzenden, stemt u ermee in dat uw gegevens uit dit formulier worden verwerkt. Het doel is de beantwoording van uw vraag. Ik ga akkoord met de privacybepalingen.

Gartner Reports
EPG Color Cards

Privacyverklaring
 

Datum van inwerkingtreding: 29 september 2023

Het verheugt ons zeer dat u belangstelling heeft getoond voor onze onderneming. Voor de directie van Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG. Het gebruik van de internetpagina's van de Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG is mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens; als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke grondslag voor deze verwerking bestaat, verkrijgen wij in de regel toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene is altijd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op de Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het algemene publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten die hun toekomen.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft de Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De overdracht van gegevens via internet kan echter in principe veiligheidslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het iedere betrokkene vrij om persoonlijke gegevens via alternatieve wegen, bijvoorbeeld per telefoon, aan ons door te geven.

 

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van de Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG is gebaseerd op de termen die door de Europese wetgever voor de vaststelling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) zijn gebruikt. Onze gegevensbeschermingsverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we eerst de gebruikte terminologie toelichten.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken wij onder meer de volgende termen:

a) Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) Betrokkene

De betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke.

c) Verwerking

Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

d) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

e) Profilering

Profilering: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te beoordelen, met name om aspecten met betrekking tot diens arbeidsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie gescheiden wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) Verantwoordelijke voor de verwerking of verantwoordelijke voor de verwerking

De voor de verwerking verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden bepaald.

h) Bewerker

Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

i) Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een ander orgaan waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, al dan niet aan derden. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels, naar gelang van de doeleinden van de verwerking.

j) Derde

Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een ander orgaan dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming

Toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling te kennen geeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

 

2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

Controller in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG
Alte Römerstraße 3
56154 Boppard-Buchholz
Duitsland

Telefoon: 06742 – 87270
E-mail: info@epg.com

Website: www.epg.com/nl/

 

3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionarissen voor gegevensbescherming van de contractant voor gegevensbeschermingskwesties in het kader van het contract zijn:

Mevrouw Dr. Christiane Jakobs als functionaris voor gegevensbescherming

Contactpersoon: dataprotection@epg.com

Elke betrokkene kan te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met alle vragen en suggesties over gegevensbescherming.

 

4. Cookies

De internetpagina's van Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

Veel internetsites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Aan de hand van de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kan Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met het oog op de gebruiker. Cookies stellen ons, zoals eerder vermeld, in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor de gebruiker te vergemakkelijken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website toegangsgegevens in te voeren, omdat dit door de website wordt overgenomen en de cookie dus op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een webwinkel. De webwinkel onthoudt via een cookie de artikelen die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft gelegd.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via onze website verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en zo het plaatsen van cookies definitief weigeren. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Indien de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

 

5. Verzamelen van algemene gegevens en informatie

De website van Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Verzameld worden (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het door het toegangssysteem gebruikte besturingssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde referrers), (4) de subwebsites, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG geen conclusies trekken over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie te waarborgen en (4) de wetshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch analyseren, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verhogen en een optimaal beschermingsniveau te waarborgen voor de persoonlijke gegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van alle persoonlijke gegevens van een betrokkene opgeslagen.

 

6. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid zich op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking te registreren met vermelding van persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, wordt bepaald door het voor de registratie gebruikte invoermasker. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor zijn eigen doeleinden. De verantwoordelijke voor de verwerking kan verzoeken om doorgifte aan een of meer verwerkers (bv. een pakketdienst) die de persoonsgegevens ook gebruiken voor een intern doel dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking kan worden toegeschreven.

Bij registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking worden ook het door de internetprovider (ISP) toegewezen en door de betrokkene gebruikte IP-adres-datum en tijdstip van registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, een onderzoek naar gepleegde strafbare feiten mogelijk te maken. Voor zover de opslag van deze gegevens noodzakelijk is voor de beveiliging van de verantwoordelijke voor de verwerking. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens door te geven, of als de doorgifte het doel van strafrechtelijke vervolging dient.

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige opgave van persoonsgegevens, is bedoeld om de verantwoordelijke voor de verwerking in staat te stellen de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard van de betreffende materie alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat de geregistreerde personen vrij de bij de registratie opgegeven persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of volledig uit de gegevensvoorraad van de verantwoordelijke voor de verwerking te laten verwijderen.

De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt iedere betrokkene op verzoek te allen tijde informatie over de persoonsgegevens die over hem zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of wist de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat. Alle medewerkers van de verantwoordelijke voor de verwerking staan in dit verband als contactpersonen ter beschikking van de betrokkene.

 

7. Contactmogelijkheid via de website

De website van de Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons. Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de controller, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van of het contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

 

8. Routinematig wissen en afschermen van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de periode die nodig is om het opslagdoel te bereiken, of voor zover dit is toegestaan door de Europese wetgever of andere wetgevers in wetten of voorschriften waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen.

Indien het opslagdoel niet van toepassing is, of indien een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

 

9. Rechten van de betrokkene

a) Bevestigingsrecht

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te krijgen of hem betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke werknemer van de voor de verwerking verantwoordelijke.

b) Recht van toegang

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te allen tijde kosteloos informatie over zijn opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

de doeleinden van de verwerking;

de betrokken categorieën persoonsgegevens;

de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt bepaald;

het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene te verlangen, of om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken;

het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de bron ervan;

het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede over het belang en de beoogde gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

Voorts heeft de betrokkene het recht te vernemen of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene het recht te worden geïnformeerd over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht van toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

c) Recht op correctie

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke zonder onnodige vertraging rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Indien een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

d) Recht op wissen (recht om vergeten te worden)

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat zijn persoonsgegevens zonder onnodige vertraging worden gewist, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is, zolang de verwerking niet noodzakelijk is:

De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.

The data subject withdraws consent to which the processing is based according to point (a) of Article 6(1) of the GDPR, or point (a) of Article 9(2) of the GDPR, and where there is no other legal ground for the processing.

De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de GDPR.

De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de GDPR.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst te verzoeken om verwijdering van de persoonsgegevens die door de Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG opgeslagen persoonsgegevens, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. Een medewerker van Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG draagt er onverwijld zorg voor dat aan het verzoek tot wissen onmiddellijk wordt voldaan. Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht dat alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens door die voor de verwerking verantwoordelijken worden gewist, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van de Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG regelen in individuele gevallen de noodzakelijke maatregelen.

e) Recht op beperking van de verwerking

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.

De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR bezwaar gemaakt tegen verwerking in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wil verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens die door de Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van de Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG zal de beperking van de verwerking regelen.

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om de hem betreffende persoonsgegevens die aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Hij of zij heeft het recht om deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke door te geven zonder belemmering van de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, zolang de verwerking gebaseerd is op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR, of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR, en de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt, zolang de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke naar de andere te laten overdragen, wanneer dit technisch haalbaar is en geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op gegevensportabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG.

g) Recht van bezwaar

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de GDPR. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG zal in geval van bezwaar de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Indien de Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt voor de profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing, zal de Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door de Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de GDPR, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met elke medewerker van de Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG. Bovendien staat het de betrokkene vrij om in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, gebruik te maken van zijn of haar recht om bezwaar te maken via geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op soortgelijke wijze aanmerkelijk treft, zolang het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) niet is toegestaan bij EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en waarin ook passende maatregelen zijn vastgesteld ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) niet is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG passende maatregelen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, in ieder geval het recht op menselijke tussenkomst van de verantwoordelijke voor de verwerking, om zijn standpunt kenbaar te maken en het besluit te betwisten.

Indien de betrokkene de rechten betreffende geautomatiseerde individuele besluitvorming wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG.

i) Recht om de toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Als de betrokkene gebruik wil maken van het recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG.

 

10. Bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van HelloBar

a) Reikwijdte en doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken een toepassing van de dienstverlener HelloBar Inc. 450 B Street #775, San Diego, CA 92101 om banners op onze website weer te geven. Daarbij worden het gebruikte IP-adres en, indien van toepassing, het e-mailadres en de naam verwerkt.

b) Rechtsgrondslag voor de verwerking

De verwerking is gebaseerd op de rechtsgrondslag van art. 6 (1) p. 1 lit. f GDPR en dient ons legitieme belang bij de economische exploitatie van onze website. U kunt het privacyverklaring van HelloBar Inc. lezen op deze pagina: https://www.hellobar.com/privacy-policy/

 

11. Bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van Leadquizzes

a) Reikwijdte en doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken de gegevens die u vrijwillig aan ons hebt verstrekt binnen de lead quiz uitsluitend om de quiz te evalueren en om vervolgens contact met u op te nemen. De verzamelde gegevens zijn het e-mailadres en het telefoonnummer van de gebruiker.

b) Rechtsgrondslag voor de verwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f GDPR.

c) Duur van de verwerking & mogelijkheid tot eliminatie

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden overeenkomstig art. 6 (1) p. 1 lit. f GDPR. In ons geval worden de gegevens na een maand gewist. Indien u wenst te verzoeken om voorafgaande verwijdering, hebt u daartoe het recht via het recht op verwijdering.

U kunt het privacyverklaring van Leadquizzes hier lezen: https://www.leadquizzes.com/privacy-policy/

 

12. Privacyverklaring inzake het gebruik en de toepassing van CrazyEgg.com

a) Reikwijdte en doel van de gegevensverwerking

Deze site gebruikt het trackinginstrument CrazyEgg.com om willekeurig geselecteerde individuele bezoeken te registreren met uitsluitend geanonimiseerde IP-adressen. Dit trackinginstrument gebruikt cookies om te evalueren hoe u de website gebruikt (bv. op welke inhoud wordt geklikt). Daartoe wordt een gebruiksprofiel visueel weergegeven. Bij de weergave van evaluatiegegevens worden niet de IP-adressen zelf gebruikt, maar pseudoniemen.

b) Rechtsgrondslag voor de verwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is een belangenafweging, volgens welke de hierboven beschreven verwerking van uw persoonsgegevens zich niet verzet tegen dwingende belangen van uw kant (art. 6, lid 1 zin 1 lit. f GDPR).

c) Duur van de verwerking & mogelijkheid tot eliminatie

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen, verwerken en opslaan van de door CrazyEgg.com gegenereerde gegevens door de instructies op www.crazyegg.com/opt-out te volgen. Meer informatie over gegevensbescherming bij CrazyEgg.com is te vinden op https://www.crazyegg.com/privacy.

 

13. Privacyverklaring voor het gebruik en de toepassing van Pabbly.com

Telkens wanneer u de formulieren op onze website gebruikt, verzamelt ons systeem de gegevens die u op het formulier hebt ingevuld.

De volgende gegevens worden verzameld: Gegevens die in het formulier zijn ingevoerd.

Dit kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Uw bericht aan ons
 • Uw telefoonnummer
 • Bedrijf
 • Functie
 • Beroepskwalificaties voor sollicitatieformulieren

De volgende gegevens worden automatisch verzameld:

 • Het IP-adres van uw computer
 • Datum en tijd van toegang

Deze gegevens worden tijdelijk opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens opgeslagen.

b) Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor het verzamelen van gegevens die door u zijn ingevuld op een daartoe bestemd formulier is art. 6 lid 1 letter a GDPR ("de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden").

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens in de logbestanden is art. 6 lid 1 lit. f GDPR ("gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke voor de verwerking of een derde, tenzij dit belang zwaarder weegt dan de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen").

c) Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de verwerking van de in een formulier ingevulde gegevens komt overeen met het doel van het formulier. Dit kan zijn:

 • Contact opnemen met ons bedrijf
 • Verzending van sollicitatiedocumenten
 • Registratie voor deelname aan webinars

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website op uw computer mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van uw computer voor de duur van de sessie opgeslagen blijven. Het opslaan in logbestanden gebeurt om een vlotte verbinding met de website te garanderen, om een comfortabel gebruik van onze website te garanderen, om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te evalueren en voor verdere administratieve doeleinden.

d) Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld.

In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

In het geval van opslag van het IP-adres in logbestanden, vindt verwijdering uiterlijk na 15 dagen plaats.

U kunt de gegevensbeschermingsverklaring voor Pabbly (van Magneti Brains LLC) op deze pagina lezen: https://www.pabbly.com/privacy-policy/

 

14. Privacyverklaring voor het gebruik en de toepassing van Perspective Software GmbH

Telkens wanneer onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die toegang krijgt.

De volgende gegevens worden verzameld:

 • Informatie over het type browser en de gebruikte versie.
 • Het besturingssysteem van uw computer.
 • De internetprovider die u gebruikt.
 • Het IP-adres van uw computer.
 • De datum en tijd van toegang.
 • Websites vanwaar u naar onze website bent gekomen ("verwijzers").
 • Websites die via onze website door uw systeem worden bezocht.

Deze gegevens worden tijdelijk opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens opgeslagen.

b) Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is art. 6 (1) lit. f GDPR ("gerechtvaardigd belang van de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde, tenzij dit belang moet wijken voor de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen").

c) Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website op uw computer mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van uw computer opgeslagen blijven voor de duur van de sessie. Het opslaan in logbestanden gebeurt om een vlotte verbinding met de website te garanderen, om een comfortabel gebruik van onze website te garanderen, om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te evalueren en voor verdere administratieve doeleinden.

d) Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

In het geval van opslag van het IP-adres in logbestanden is dit uiterlijk na 7 dagen het geval.

U kunt de gegevensbeschermingsverklaring voor Perspective (door Perspective Software GmbH) lezen op deze pagina: https://www.perspective.co/de/datenschutzerklaerung

 

15. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Facebook

Op deze website heeft de controller componenten van de onderneming Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een plaats voor sociale ontmoetingen op het internet, een online gemeenschap, die meestal gebruikers in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen, of de internetgemeenschap in staat stellen persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Facebook biedt gebruikers van sociale netwerken onder meer de mogelijkheid om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Indien een persoon buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking de Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetwebsite, die door de controller wordt beheerd en waarin een Facebook-component (Facebook plug-ins) werd geïntegreerd, wordt de webbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om de weergave van de overeenkomstige Facebook-component van Facebook te downloaden. Een overzicht van alle Facebook-plug-ins vindt u onder developers.facebook.com/docs/plugins/. In de loop van deze technische procedure wordt Facebook meegedeeld welke specifieke sub-site van onze website door de betrokkene is bezocht.

Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, registreert Facebook bij elke oproep van de betrokkene op onze internetpagina - en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze internetpagina - welke specifieke subpagina van onze internetpagina door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Facebook-component en gekoppeld aan de respectieve Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de in onze website geïntegreerde Facebook-knoppen klikt, bijvoorbeeld op de knop "Vind ik leuk", of als de betrokkene een commentaar geeft, dan koppelt Facebook deze informatie aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie over een bezoek van de betrokkene aan onze website, wanneer de betrokkene ten tijde van het oproepen van onze website tegelijkertijd op Facebook is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van informatie aan Facebook voor de betrokkene niet wenselijk is, kan hij of zij dit verhinderen door zich uit te loggen uit zijn of haar Facebook-account voordat een oproep op onze website wordt gedaan.

De door Facebook gepubliceerde richtlijn inzake gegevensbescherming, die beschikbaar is op facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Bovendien wordt daar uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Bovendien worden verschillende configuratiemogelijkheden ter beschikking gesteld om het doorgeven van gegevens aan Facebook uit te schakelen. Deze toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de doorgifte van gegevens aan Facebook te elimineren.

 

16. Bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren. Wij gebruiken de verkregen informatie om onze website en advertentiemaatregelen te optimaliseren.

Google Analytics wordt geleverd door Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland). Google verwerkt de gegevens over websitegebruik namens ons en is contractueel overeengekomen om passende veiligheidsmaatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens te waarborgen.

Het gebruik van Google Analytics dient om de bezoekersstromen op onze website te analyseren. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online rapporten samen te stellen over de activiteiten op onze website en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website. Webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en om de kosten en baten van internetreclame te analyseren. Wanneer u onze website bezoekt, worden verschillende gegevens verzameld, waaronder:

 • Paginaweergaves
 • Ingevulde "website doelverzoeken" (bijv. contactverzoeken en nieuwsbriefinschrijvingen)
 • Uw gedrag op de pagina's (bijv. verblijfsduur, klikken, scrollgedrag)
 • Locatie bij benadering (land en stad)
 • Uw IP-adres (in verkorte vorm, zodat geen duidelijke toewijzing mogelijk is)
 • Technische informatie zoals browser, internetprovider, eindapparaat en schermresolutie
 • Herkomstbron van uw bezoek (bijv. via welke website of reclamemateriaal u bij ons terecht bent gekomen)

Deze gegevens worden overgebracht naar servers van Google in de VS. Houd er rekening mee dat in de VS mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd als in de EU. Persoonlijke gegevens zoals naam, adres of contactgegevens worden nooit doorgegeven aan Google Analytics.

Google Analytics slaat cookies op in uw webbrowser gedurende een periode van twee jaar na uw laatste bezoek. Deze cookies bevatten een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID die kan worden gebruikt om u bij toekomstige bezoeken aan de website te herkennen. De verzamelde gegevens worden samen met de willekeurig gegenereerde gebruikers-ID opgeslagen, waardoor pseudonieme gebruikersprofielen kunnen worden aangemaakt. Deze gebruikersgerelateerde gegevens worden na 14 maanden automatisch verwijderd. Andere gegevens blijven voor onbepaalde tijd in geaggregeerde vorm opgeslagen.

Als u geen toestemming wilt geven voor het verzamelen van deze gegevens, hebt u de mogelijkheid om de cookies te weigeren in onze cookie-instellingen.

Meer informatie en het toepasselijke privacyverklaring van Google vindt u op https://policies.google.com/privacy en op https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/. Google Analytics wordt in meer detail uitgelegd onder deze link https://marketingplatform.google.com/about/.

 

17. Google Ads en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Ads. Advertenties is een online advertentieprogramma van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

In het kader van Google Ads maken wij gebruik van zogenaamde conversion tracking. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie ingesteld voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke klant van Google Ads ontvangt een andere cookie. De cookies zijn niet traceerbaar op de websites van Ads klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor Ads-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. Klanten leren het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorverwezen naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de Google conversion tracking cookie eenvoudig uit te schakelen via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

Het opslaan van "conversiecookies" is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google Ads en Google Conversion Tracking vindt u in het privacyverklaring van Google: www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

 

18. Data protection provisions about the application and use of Instagram

Op deze website heeft de controller onderdelen van de dienst Instagram geïntegreerd. Instagram is een dienst die kan worden gekwalificeerd als een audiovisueel platform, waarmee gebruikers foto's en video's kunnen delen, alsmede dergelijke gegevens kunnen verspreiden in andere sociale netwerken.

De exploitatiemaatschappij van de door Instagram aangeboden diensten is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, UNITED STATES.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de voor de verwerking verantwoordelijke en waarop een Instagram-component (Insta-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informaticasysteem van de betrokkene automatisch aangezet tot het downloaden van een weergave van de overeenkomstige Instagram-component van Instagram. Tijdens deze technische procedure komt Instagram te weten welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Instagram is ingelogd, detecteert Instagram bij elke oproep van de betrokkene op onze website - en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website - welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Instagram-component en wordt gekoppeld aan de respectieve Instagram-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Instagram-knoppen klikt, koppelt Instagram deze informatie aan de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonsgegevens op.

Instagram ontvangt via de Instagram-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, mits de betrokkene op het moment van het bezoek aan onze website bij Instagram is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Instagram-knop klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie aan Instagram voor de betrokkene niet wenselijk is, dan kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn of haar Instagram-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

Verdere informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Instagram kunnen worden opgevraagd onder help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 

19. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van LinkedIn

De controller heeft onderdelen van de LinkedIn Corporation op deze website geïntegreerd. LinkedIn is een webgebaseerd sociaal netwerk dat gebruikers met bestaande zakelijke contacten in staat stelt contact te leggen en nieuwe zakelijke contacten te leggen. Meer dan 400 miljoen geregistreerde mensen in meer dan 200 landen gebruiken LinkedIn. Daarmee is LinkedIn momenteel het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte websites ter wereld.

De werkmaatschappij van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, VERENIGDE STATEN. Voor privacyzaken buiten de VERENIGDE STATEN is LinkedIn Ierland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt beheerd en waarop een LinkedIn-component (LinkedIn plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch aangezet tot het downloaden van een weergave van de desbetreffende LinkedIn-component van LinkedIn. Meer informatie over de LinkedIn plug-in is te vinden op developer.linkedin.com/plugins. Tijdens deze technische procedure verneemt LinkedIn welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op LinkedIn is ingelogd, detecteert LinkedIn bij elke oproep van de betrokkene op onze website - en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website - welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de LinkedIn-component en gekoppeld aan de respectieve LinkedIn-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde LinkedIn-knoppen klikt, wijst LinkedIn deze informatie toe aan het persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonsgegevens op.

LinkedIn ontvangt via de LinkedIn-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, op voorwaarde dat de betrokkene bij LinkedIn is ingelogd op het moment dat hij onze website oproept. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de LinkedIn-knop klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van informatie aan LinkedIn voor de betrokkene niet wenselijk is, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar LinkedIn-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

LinkedIn biedt onder www.linkedin.com/psettings/guest-controls de mogelijkheid om zich af te melden voor e-mailberichten, SMS-berichten en gerichte advertenties, alsmede de mogelijkheid om advertentie-instellingen te beheren. LinkedIn maakt ook gebruik van affiliates zoals Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame. Het plaatsen van dergelijke cookies kan worden geweigerd onder www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Het toepasselijke privacyverklaring voor LinkedIn is beschikbaar onder www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Het cookiebeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 

20. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van YouTube

Op deze website heeft de controller onderdelen van YouTube geïntegreerd. YouTube is een videoportaal op het internet waarop uitgevers van video's en andere gebruikers gratis videoclips kunnen plaatsen, die ook gratis kunnen worden bekeken, beoordeeld en becommentarieerd. Op YouTube kunnen alle soorten video's worden gepubliceerd, zodat u zowel volledige films en tv-uitzendingen kunt bekijken, als muziekvideo's, trailers en video's die door gebruikers via het internetportaal zijn gemaakt.

De exploitatiemaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt beheerd en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de desbetreffende YouTube-component te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op www.youtube.com/yt/about/en/. Tijdens deze technische procedure komen YouTube en Google te weten welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.

Als de betrokkene bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube bij elke oproep naar een subpagina die een YouTube-video bevat, welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt door YouTube en Google verzameld en toegewezen aan het respectieve YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene op het moment van het bezoek aan onze website is ingelogd op YouTube; dit gebeurt ongeacht of de persoon op een YouTube-video klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van deze informatie aan YouTube en Google voor de betrokkene niet wenselijk is, kan de overdracht worden verhinderd indien de betrokkene zich afmeldt bij zijn eigen YouTube-account voordat een oproep op onze website wordt gedaan.

De bepalingen inzake gegevensbescherming van YouTube, beschikbaar op www.google.com/intl/en/policies/privacy/, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

 

21. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Art. 6(1) lit. a GDPR dient als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer verwerkingen noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of voor het verlenen van een andere dienst, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. b GDPR. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor het nakomen van fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op Art. 6(1) lit. c GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde moet worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6(1) lit. d GDPR. Ten slotte zouden verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR. Deze rechtsgrond wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, indien de verwerking noodzakelijk is met het oog op de legitieme belangen die ons bedrijf of een derde nastreeft, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn bijzonder toelaatbaar omdat ze door de Europese wetgever uitdrukkelijk zijn vermeld. Hij was van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een cliënt is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47, tweede zin, van de GDPR).

 

22. De gerechtvaardigde belangen die door de voor de verwerking verantwoordelijke of door een derde worden nagestreefd

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op artikel 6(1) lit. f GDPR is ons legitieme belang het uitvoeren van onze activiteiten ten gunste van het welzijn van al onze werknemers en de aandeelhouders.

 

23. Duur van de opslag van de persoonsgegevens

Het criterium voor het bepalen van de bewaartermijn van persoonsgegevens is de desbetreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van die termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, zolang ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of het aangaan van een overeenkomst.

 

24. Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijk of contractueel vereiste; Vereiste om een overeenkomst te sluiten; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking van deze gegevens

Wij verduidelijken dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bv. informatie over de contractpartner). Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens heeft tot gevolg dat de overeenkomst met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet hij of zij contact opnemen met een medewerker. De medewerker verduidelijkt aan de betrokkene of de verstrekking van de persoonsgegevens bij wet of contract is vereist of noodzakelijk is voor de sluiting van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

 

25. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.