Kontakt
Kontakt EPG.

Kontakt z nami.

Przesyłając swoje dane wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych z niniejszego formularza. Celem przetwarzania jest udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie. Zgadzam się z Polityką prywatności.

Gartner Reports

Polityka prywatności
 

Bardzo się cieszymy, że wykazali Państwo zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa firmy Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o. . Korzystanie ze stron internetowych firmy Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o.  jest możliwe bez podawania danych osobowych; jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług przedsiębiorstwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma ustawowej podstawy do takiego przetwarzania, z reguły uzyskujemy zgodę od osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami o ochronie danych, które obowiązują w firmie Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o. . Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo pragnie poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane za pomocą niniejszej deklaracji ochrony danych o prawach, które im przysługują.

Jako administrator danych, firma Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o.  wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Transmisja danych przez Internet może jednak z zasady posiadać luki w zabezpieczeniach, dlatego nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, ma możliwość przekazania nam danych osobowych za pomocą alternatywnych środków, np. telefonicznie.

 

1. Definicje

Deklaracja ochrony danych firmy Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o.  opiera się na pojęciach stosowanych przez europejskiego ustawodawcę przy przyjmowaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa, jak również dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić stosowaną terminologię.

W niniejszej deklaracji ochrony danych stosujemy między innymi następujące terminy:

a) Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("osoby, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka, którą można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na identyfikator taki jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

b) Osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.

c) Przetwarzanie

Przetwarzanie to każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania danych

Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

e) Profilowanie

Profilowanie oznacza jakąkolwiek formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących wyników pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym mającym na celu zapewnienie, że dane osobowe nie zostaną przypisane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Kontroler lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczenia mogą być przewidziane w prawie Unii lub państwa członkowskiego.

h) Procesor

Przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

i) Odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to strona trzecia, czy nie. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego zapytania zgodnie z prawem Unii lub państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, stosownie do celów przetwarzania.

j) Strona trzecia

Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator danych, podmiot przetwarzający oraz osoby, które na mocy bezpośredniego upoważnienia administratora danych lub podmiotu przetwarzającego są uprawnione do przetwarzania danych osobowych.

k) Zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą, to każde dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie woli osoby, której dane dotyczą, przez co osoba ta, poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

 

2. Nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych dla celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów związanych z ochroną danych jest:

Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 2 (Budynek D, piętro 3)
03-219 Warszawa
Niemcy

Telefon: +48) 22 104 63 00
Email: info.pl@epg.com

Strona internetowa: www.epg.com/pl/

 

3. Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Inspektorami ochrony danych wykonawcy w sprawach ochrony danych w ramach umowy są:

Pani dr Christiane Jakobs jako inspektor ochrony danych osobowych

Kontakt: dataprotection@epg.com

Każda osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zwrócić się bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych z wszelkimi pytaniami i sugestiami dotyczącymi ochrony danych.

 

4. Cookies

Strony internetowe firmy Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o.  wykorzystują pliki cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane w systemie komputerowym przez przeglądarkę internetową.

Wiele stron internetowych i serwerów używa cookies. Wiele ciasteczek zawiera tak zwany identyfikator ciasteczka. Identyfikator pliku cookie jest unikalnym identyfikatorem pliku cookie. Składa się on z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery mogą zostać przyporządkowane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisany został plik cookie. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę podmiotu dats od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretna przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana za pomocą unikalnego identyfikatora plików cookie.

Dzięki wykorzystaniu plików cookie firma Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o.  może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być zoptymalizowane z myślą o użytkowniku. Pliki cookie umożliwiają nam, jak już wcześniej wspomniano, rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik strony internetowej korzystający z plików cookie nie musi np. przy każdym wejściu na stronę internetową podawać danych dostępowych, ponieważ są one przejmowane przez stronę internetową, a plik cookie jest w ten sposób zapisywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje artykuły, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pośrednictwem pliku cookie.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym może trwale odmówić ustawienia plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być całkowicie możliwe do wykorzystania.

 

5. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Na stronie internetowej firmy Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o.  zbiera szereg ogólnych danych i informacji, gdy podmiot danych lub system automatyczny wywołuje stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są zapisywane w plikach dziennika serwera. Gromadzone mogą być (1) typy i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strony internetowe, z których system dostępu dociera do naszej strony internetowej (tzw. referrery), (4) podstrony, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) wszelkie inne podobne dane i informacje, które mogą być wykorzystane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, firma Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o.  nie wyciąga żadnych wniosków na temat podmiotu danych. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji treści naszej strony internetowej, jak również jej reklamy, (3) zapewnienia długotrwałej żywotności naszych systemów informatycznych i technologii strony internetowej oraz (4) dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku cyberataku. Dlatego też firma Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o.  analizuje anonimowo zebrane dane i informacje w sposób statystyczny, w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych naszego przedsiębiorstwa oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez podmiot danych.

 

6. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Podmiot danych ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora ze wskazaniem danych osobowych. O tym, które dane osobowe są przekazywane administratorowi danych, decyduje odpowiednia maska wprowadzania danych użyta do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez administratora i dla jego własnych celów. Administrator może zażądać przekazania danych jednemu lub większej liczbie podmiotów przetwarzających (np. firmie kurierskiej), które również wykorzystują dane osobowe do celów wewnętrznych, które można przypisać administratorowi.

W przypadku rejestracji na stronie internetowej administratora zapisywany jest również adres IP - przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) i używany przez osobę, której dane dotyczą - data i czas rejestracji. Zapisywanie tych danych odbywa się z uwzględnieniem faktu, że jest to jedyny sposób zapobiegania nadużyciom naszych usług, a w razie potrzeby umożliwiający zbadanie popełnionych wykroczeń. O ile przechowywanie tych danych jest konieczne dla zabezpieczenia administratora. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje ustawowy obowiązek ich przekazania lub przekazanie służy ściganiu karnemu.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, z dobrowolnym podaniem danych osobowych, ma na celu umożliwienie administratorowi zaoferowanie osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które ze względu na charakter danej sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Osoby zarejestrowane mają prawo w każdej chwili zmienić podane podczas rejestracji dane osobowe lub doprowadzić do ich całkowitego usunięcia z zasobu danych administratora.

Administrator danych w każdej chwili udziela na żądanie każdej osoby, której dane dotyczą, informacji o tym, jakie dane osobowe na jej temat są przechowywane. Ponadto administrator danych koryguje lub usuwa dane osobowe na wniosek lub wskazanie osoby, której dane dotyczą, o ile nie istnieją ustawowe obowiązki przechowywania. W tym zakresie do dyspozycji osoby, której dane dotyczą, są wszyscy pracownicy administratora danych jako osoby kontaktowe.

 

7. Możliwość kontaktu poprzez stronę internetową

Strona internetowa firmy Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o.  zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, jak również bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli podmiot danych kontaktuje się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez podmiot danych są automatycznie zapisywane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie przez podmiot danych administratorowi danych są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z podmiotem danych. Nie ma miejsca przekazywanie tych danych osobowych osobom trzecim.

 

8. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub o ile jest to przyznane przez ustawodawcę europejskiego lub innych ustawodawców w ustawach lub rozporządzeniach, którym podlega administrator danych.

Jeśli cel przechowywania nie ma zastosowania lub jeśli upływa okres przechowywania określony przez ustawodawcę europejskiego lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

 

9. Prawa osoby, której dotyczą dane

a) Prawo do potwierdzenia

Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez ustawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

b) Prawo dostępu

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez ustawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora bezpłatnej informacji o swoich danych osobowych przechowywanych w dowolnym czasie oraz kopii tych informacji. Ponadto dyrektywy i rozporządzenia europejskie przyznają osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

cele przetwarzania danych;

kategorie danych osobowych, których to dotyczy;

odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

jeśli to możliwe, przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu;

istnienia prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

o istnieniu prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego;

jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje na temat ich źródła;

istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki, a także znaczenia i przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Ponadto podmiot danych ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem danych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administratora.

c) Prawo do sprostowania

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do uzyskania od administratora bez zbędnej zwłoki sprostowania nieścisłych danych osobowych jej dotyczących. Uwzględniając cele przetwarzania, podmiot danych ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administratora.

d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do uzyskania od administratora usunięcia dotyczących jej danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a administrator ma obowiązek usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z następujących podstaw, o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

Dane osobowe nie są już niezbędne w odniesieniu do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.

Osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, oraz gdy nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.

Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 1 RODO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 2 RODO.

Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.

Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Jeśli jeden z wyżej wymienionych powodów ma zastosowanie, a podmiot danych chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o. , może ona w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administratora. Pracownik firmy Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o.  niezwłocznie zapewni, że żądanie usunięcia danych zostanie niezwłocznie spełnione. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe i jest zobowiązany zgodnie z art. 17 ust. 1 do usunięcia danych osobowych, to biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt wdrożenia, podejmuje rozsądne kroki, w tym środki techniczne, aby poinformować innych administratorów przetwarzających dane osobowe, że podmiot danych zażądał usunięcia przez tych administratorów wszelkich linków do tych danych osobowych lub ich kopii lub replikacji, o ile przetwarzanie nie jest wymagane. Pracownicy firmy Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o.  zorganizują niezbędne środki w poszczególnych przypadkach.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez ustawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

Prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.

Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystywania.

Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 RODO w oczekiwaniu na sprawdzenie, czy uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstaw prawnych osoby, której dane dotyczą.

Jeśli jeden z wyżej wymienionych warunków zostanie spełniony, a podmiot danych chce zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o. , może ona w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik firmy Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o.  zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

f) Prawo do przenoszenia danych

Każdy podmiot danych ma przyznane przez prawodawcę europejskiego prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma on prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do bezpośredniego przekazywania danych osobowych od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne i o ile nie wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem firmy Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o. .

g) Prawo do sprzeciwu

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

Firma Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o.  nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że możemy wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeśli Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o.  przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o.  wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, firma Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o.  nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych przez Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o.  do celów badań naukowych lub historycznych, lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego ze względu na interes publiczny.

W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z każdym pracownikiem Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o. . Ponadto osoba, której dane dotyczą, może w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji indywidualnych, w tym profilowanie

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje dotyczące jej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, o ile decyzja (1) nie jest niezbędna do zawarcia, lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) nie jest dozwolone przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, i które ustanawia również odpowiednie środki ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) nie opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Jeśli decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem danych lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie podmiotu danych, Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o.  wdroży odpowiednie środki w celu zabezpieczenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz jej uzasadnionych interesów, co najmniej prawo do uzyskania interwencji człowieka ze strony administratora, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji indywidualnych, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o. .

i) Prawo do wycofania zgody na ochronę danych

Każdemu podmiotowi danych przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem firmy Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o. .

 

10. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie użytkowania i stosowania HelloBar

a) Zakres i cel przetwarzania danych

Korzystamy z aplikacji usługodawcy Hellobar Inc. 450 B Street #775, San Diego, CA 92101 do wyświetlania banerów na naszej stronie internetowej. W tym celu przetwarzany jest używany adres IP oraz, jeśli dotyczy, adres e-mail i nazwa.

b) Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie odbywa się w oparciu o podstawę prawną Art. 6 (1) p. 1 lit. f RODO i służy naszemu uzasadnionemu interesowi w ekonomicznym funkcjonowaniu naszej strony internetowej. Z polityką prywatności firmy Hellobar Inc. można zapoznać się na tej stronie: https://www.hellobar.com/privacy-policy/

 

11. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie używania i stosowania Leadquizzes

a) Zakres i cel przetwarzania danych

Dane, które dobrowolnie przekazałeś nam w ramach Leadquizzes, wykorzystujemy wyłącznie do oceny quizu oraz do późniejszego kontaktu z Tobą. Zbierane dane to adres e-mail i numer telefonu użytkownika.

b) Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO.

c) Czas trwania przetwarzania i możliwość eliminacji

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do naszych celów ewidencyjnych zgodnie z art. 6 (1) p. 1 lit. f RODO. W naszym przypadku dane zostaną usunięte po miesiącu. Jeśli chcieliby Państwo zażądać wcześniejszego usunięcia danych, są Państwo do tego uprawnieni poprzez prawo do usunięcia danych.

Z polityką prywatności Leadquizzes można zapoznać się tutaj: https://www.leadquizzes.com/privacy-policy/

 

12. Polityka prywatności dotycząca wykorzystania i stosowania CrazyEgg.com

a) Zakres i cel przetwarzania danych

Ta strona wykorzystuje narzędzie śledzące CrazyEgg.com do rejestrowania losowo wybranych indywidualnych wizyt z anonimowymi adresami IP. To narzędzie śledzące wykorzystuje pliki cookie do oceny sposobu korzystania ze strony internetowej (np. jakie treści są klikane). W tym celu wyświetlany jest wizualnie profil użytkowania. Przy wyświetlaniu danych ewaluacyjnych wykorzystywane są nie same adresy IP, ale pseudonimy.

b) Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest wyważenie interesów, zgodnie z którym opisanemu powyżej przetwarzaniu Państwa danych osobowych nie sprzeciwiają się żadne nadrzędne interesy po Państwa stronie (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO).

c) Czas trwania przetwarzania i możliwość eliminacji

W każdej chwili można zgłosić sprzeciw wobec gromadzenia, przetwarzania i zapisywania danych generowanych przez CrazyEgg.com, postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie www.crazyegg.com/opt-out. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych w CrazyEgg.com można znaleźć na stronie

https://www.crazyegg.com/privacy.

 

13. Polityka prywatności w zakresie korzystania i stosowania serwisu Whoisvisiting.com

WhoisVisiting otrzymuje informacje o aktywności odwiedzających ze stałym adresem IP (czyli firm) na stronie internetowej.

Obejmuje to:

Przeglądane strony, czas wizyty, czas ostatniej wizyty, nazwa właściciela adresu IP, domena odwrotna adresu IP, odsyłające strony internetowe, aplikacje lub usługi, w tym odpowiednie zapytania wyszukiwania, które doprowadziły Cię do naszej strony internetowej, informacje o przeglądarce, informacje o systemie operacyjnym, informacje o urządzeniu (mobilny system operacyjny, rozmiar ekranu itp.), informacje geograficzne (kraj, hrabstwo, kod pocztowy, adres itp.).

Wszelkie informacje, które zbieramy od Państwa firmy, mogą być wykorzystane w dowolny lub wszystkie z następujących sposobów:

- aby umożliwić Ci korzystanie i dostęp do naszej strony internetowej i serwisu

- do obsługi, poprawy i personalizacji naszej strony internetowej i serwisu

 

14. Przepisy o ochronie danych osobowych dotyczące stosowania i korzystania z serwisu Facebook

Na tej stronie internetowej kontroler zintegrował komponenty przedsiębiorstwa Facebook. Facebook jest siecią społecznościową.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczność internetowa, która zwykle umożliwia użytkownikom komunikację ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej przekazywanie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej m.in. tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów poprzez prośby o znajomych.

Spółką operacyjną Facebooka jest Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Jeśli dana osoba mieszka poza granicami Stanów Zjednoczonych lub Kanady, administratorem danych jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora danych i z którą zintegrowano komponent Facebooka (wtyczki Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlenia odpowiedniego komponentu Facebooka z Facebooka za pośrednictwem komponentu Facebooka. Przegląd wszystkich wtyczek Facebooka jest dostępny pod adresem developers.facebook.com/docs/plugins/. W trakcie tej procedury technicznej Facebook dowiaduje się, jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedził podmiot danych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą - przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej - jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez komponent Facebooka i kojarzone z odpowiednim kontem Facebook osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie na jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych z naszą stroną internetową, np. przycisk "Lubię to", lub jeśli osoba, której dane dotyczą, napisze komentarz, wówczas Facebook dopasowuje te informacje do osobistego konta użytkownika na Facebooku osoby, której dane dotyczą, i zapisuje je.

Facebook otrzymuje zawsze, poprzez komponent Facebooka, informacje o odwiedzinach naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku w czasie wywołania naszej strony internetowej. Dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Facebooka, czy nie. Jeżeli takie przekazywanie informacji do Facebooka nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, może ona temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Opublikowana przez Facebook wytyczna dotycząca ochrony danych, która jest dostępna pod adresem facebook.com/about/privacy/, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Ponadto wyjaśnione jest tam, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto udostępniane są różne opcje konfiguracyjne, które umożliwiają wyeliminowanie przekazywania danych do Facebooka. Z tych aplikacji może skorzystać osoba, której dane dotyczą, aby wyeliminować przekazywanie danych do Facebooka.

 

15. Postanowienia dotyczące ochrony danych o stosowaniu i wykorzystywaniu Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizatora). Google Analytics jest usługą analityki internetowej. Analityka internetowa to zbieranie, gromadzenie i analizowanie danych o zachowaniu osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analityki internetowej zbiera między innymi dane o tym, z jakiej strony internetowej dana osoba przyszła (tzw. referrer), jakie podstrony były odwiedzane, czy też jak często i przez jaki czas dana podstrona była przeglądana. Analityka internetowa wykorzystywana jest głównie do optymalizacji strony internetowej oraz w celu przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

Do analizy stron internetowych poprzez Google Analytics administrator wykorzystuje aplikację "_gat. _anonymizeIp". Za pomocą tej aplikacji adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany przez Google i anonimizowany w przypadku dostępu do naszych stron internetowych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa umawiającego się w Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje między innymi do oceny korzystania z naszej strony internetowej oraz do tworzenia raportów online, które pokazują aktywność na naszych stronach internetowych, a także do świadczenia dla nas innych usług dotyczących korzystania z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Dzięki ustawieniu pliku cookie, Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i w której zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie przekazuje dane za pośrednictwem komponentu Google Analytics w celu reklamy online i rozliczenia prowizji dla Google. W trakcie tej procedury technicznej przedsiębiorstwo Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, co służy Google między innymi do zrozumienia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie tworzenia rozliczeń prowizji.

Plik cookie służy do zapisywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której nastąpił dostęp, oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej takie dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazać te dane osobowe zebrane za pomocą procedury technicznej osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może, jak podano powyżej, w każdej chwili zapobiec ustawianiu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale odmówić ustawiania plików cookie. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google Analytics ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie wykorzystywane już przez Google Analytics można w każdej chwili usunąć za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych, które są generowane przez Google Analytics, a które są związane z korzystaniem z tej strony internetowej, jak również wobec przetwarzania tych danych przez Google oraz możliwość wykluczenia takiego przetwarzania. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać dodatek do przeglądarki pod linkiem tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalować go. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics poprzez JavaScript, że wszelkie dane i informacje o odwiedzinach stron internetowych nie mogą być przekazywane do Google Analytics. Instalacja dodatków do przeglądarki jest traktowana przez Google jako sprzeciw. Jeżeli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub nowo zainstalowany, wówczas osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatki do przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki został odinstalowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę, której można przypisać zakres kompetencji, lub jest wyłączony, możliwe jest wykonanie ponownej instalacji lub ponownej aktywacji dodatków do przeglądarki.

Dalsze informacje oraz obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych Google można znaleźć pod adresem www.google.com/intl/en/policies/privacy/ oraz pod adresem www.google.com/analytics/terms/us.html. Więcej informacji na temat Google Analytics znajduje się pod następującym linkiem https://www.google.com/analytics/.

 

16. Google Ads i Google Conversion Tracking

Ta strona korzysta z Google Ads. Ads to program reklamowy online firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone ("Google").

W ramach Google Ads korzystamy z tzw. śledzenia konwersji. Po kliknięciu na reklamę umieszczoną przez Google, plik cookie jest ustawiany w celu śledzenia konwersji. Cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Te pliki cookie tracą swoją ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone na stronach internetowych klientów Ads. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów Ads, którzy wyrazili zgodę na śledzenie konwersji. Klienci poznają łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli w ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują one jednak żadnych informacji, które mogą być wykorzystane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu, mogą Państwo sprzeciwić się temu wykorzystaniu, dezaktywując w prosty sposób plik cookie śledzenia konwersji Google za pośrednictwem przeglądarki internetowej w ustawieniach użytkownika. Nie będziesz wtedy uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji.

Przechowywanie "ciasteczek konwersyjnych" odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Więcej informacji na temat Google Ads i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google: www.google.de/policies/privacy/.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookies i zezwalał na pliki cookies tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookies dla określonych przypadków lub ogólnie oraz włączyć automatyczne usuwanie plików cookies przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookies, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

 

17. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w zakresie wykorzystania i stosowania Instagram

Administrator ma na tej stronie zintegrowane elementy serwisu Instagram. Instagram to serwis, który kwalifikuje się jako platforma audiowizualna i pozwala użytkownikom na dzielenie się zdjęciami i filmami, a także na redystrybucję takich danych w innych sieciach społecznościowych.

Firmą operacyjną usług Instagram jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej obsługiwanej przez administratora danych, na której zintegrowano komponent Instagram (przycisk Insta), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Instagram, aby pobrać reprezentację odpowiedniego komponentu z Instagram. W ramach tej procedury technicznej Instagram otrzymuje wiedzę o tym, jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza podmiot danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Instagramie, Instagram rozpoznaje, jaką konkretnie podstronę odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba ta wywołuje naszą stronę internetową i przez cały czas odpowiedniego pobytu na naszej stronie. Informacje te są gromadzone przez komponent Instagram i przypisywane przez Instagram do odpowiedniego konta Instagram osoby, której dane dotyczą. Jeśli podmiot danych aktywuje jeden z przycisków Instagrama zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przekazane w ten sposób dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika Instagrama podmiotu danych oraz będą przechowywane i przetwarzane przez Instagram.

Instagram zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Instagram, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Instagram w momencie wywołania naszej strony internetowej; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Instagram, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Instagram, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na Instagram przed wejściem na naszą stronę internetową.

Dalsze informacje oraz obowiązujące w Instagram przepisy dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie help.instagram.com/155833707900388 oraz www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 

18. Przepisy o ochronie danych osobowych dotyczące stosowania i korzystania z LinkedIn

Kontroler zintegrował na tej stronie internetowej komponenty korporacji LinkedIn. LinkedIn to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom posiadającym istniejące kontakty biznesowe łączenie się i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Z LinkedIn korzysta ponad 400 milionów zarejestrowanych osób w ponad 200 krajach. Tym samym LinkedIn jest obecnie największą platformą kontaktów biznesowych i jedną z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie.

Spółką operacyjną LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, UNITED STATES. Za kwestie związane z ochroną prywatności poza Stanami Zjednoczonymi odpowiada LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron niniejszej witryny internetowej, prowadzonej przez administratora, na której zintegrowano komponent LinkedIn (wtyczka LinkedIn), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie nakłaniana do pobrania wyświetlenia odpowiedniego komponentu LinkedIn. Dalsze informacje na temat wtyczki LinkedIn można uzyskać pod adresem developer.linkedin.com/plugins. W trakcie tej procedury technicznej LinkedIn uzyskuje wiedzę o tym, jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedził podmiot danych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na LinkedIn, LinkedIn wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą - i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej - jaką konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu LinkedIn i kojarzone z odpowiednim kontem LinkedIn osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków LinkedIn zintegrowanych na naszej stronie internetowej, wówczas LinkedIn przyporządkowuje te informacje do osobistego konta użytkownika LinkedIn osoby, której dane dotyczą, i przechowuje dane osobowe.

LinkedIn otrzymuje za pośrednictwem elementu LinkedIn informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, pod warunkiem że osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w LinkedIn w momencie wywołania naszej strony internetowej. Następuje to niezależnie od tego, czy osoba ta kliknie przycisk LinkedIn, czy nie. Jeśli takie przekazywanie informacji do LinkedIn nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, wówczas może ona temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta LinkedIn przed wywołaniem naszej strony internetowej.

LinkedIn zapewnia pod adresem www.linkedin.com/psettings/guest-controls możliwość wypisania się z wiadomości e-mail, wiadomości SMS i reklam targetowanych, a także możliwość zarządzania ustawieniami reklam. LinkedIn korzysta również z usług podmiotów stowarzyszonych, takich jak Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame. Ustawienie takich plików cookie może zostać zanegowane pod adresem www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Obowiązująca polityka prywatności LinkedIn jest dostępna pod adresem www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Polityka dotycząca plików cookie LinkedIn jest dostępna pod adresem. https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 

19. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Twitter

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował elementy serwisu Twitter. Twitter jest wielojęzycznym, publicznie dostępnym serwisem mikroblogowym, na którym użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tzw. tweety, czyli krótkie wiadomości, których długość jest ograniczona do 280 znaków. Te krótkie wiadomości są dostępne dla wszystkich, także tych, którzy nie są zalogowani na Twitter. Tweety są również wyświetlane tzw. followersom danego użytkownika. Followers to inni użytkownicy Twitter, którzy śledzą tweety danego użytkownika. Ponadto Twitter umożliwia zwrócenie się do szerokiego grona odbiorców poprzez hashtagi, linki lub retweety.

Firmą operacyjną Twitter jest Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano element Twitter (przycisk Twitter), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlenia odpowiedniego elementu Twitter. Dalsze informacje na temat przycisków Twitter są dostępne pod adresem about.twitter.com. W trakcie tej procedury technicznej Twitter uzyskuje wiedzę o tym, jaka konkretnie podstrona naszej strony internetowej została odwiedzona przez podmiot danych. Celem integracji komponentu Twitter jest retransmisja treści tej strony internetowej, aby umożliwić naszym użytkownikom wprowadzenie tej strony internetowej do świata cyfrowego i zwiększyć liczbę naszych odwiedzających.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Twitter, Twitter rozpoznaje przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej, która konkretnie podstrona naszej strony internetowej została przez nią odwiedzona. Informacje te są gromadzone przez komponent Twitter i kojarzone z odpowiednim kontem Twitter podmiotu danych. Jeżeli podmiot danych kliknie na jeden z przycisków Twitter zintegrowanych na naszej stronie internetowej, wówczas Twitter przyporządkowuje tę informację do osobistego konta użytkownika Twitter podmiotu danych i przechowuje dane osobowe.

Twitter otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Twitter, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, o ile osoba ta jest zalogowana na Twitterze w momencie wywołania naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba ta kliknie na komponent Twitter, czy nie. Jeżeli takie przekazywanie informacji do Twitter nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, wówczas może ona temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Twitter przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych w serwisie Twitter można znaleźć pod adresem twitter.com/privacy.

 

20. Przepisy o ochronie danych osobowych dotyczące stosowania i korzystania z Xing

Na tej stronie internetowej kontroler zintegrował komponenty XING. XING to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom łączenie się z istniejącymi kontaktami biznesowymi oraz tworzenie nowych kontaktów biznesowych. Poszczególni użytkownicy mogą stworzyć swój osobisty profil w XING. Firmy mogą np. tworzyć profile firmowe lub publikować oferty pracy na XING.

Firmą operacyjną XING jest XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano komponent XING (wtyczka XING), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlenia odpowiedniego komponentu XING. Dalsze informacje na temat wtyczki XING można uzyskać pod adresem dev.xing.com/plugins. W trakcie tej procedury technicznej XING uzyskuje wiedzę o tym, jaką konkretnie podstronę naszej witryny odwiedził podmiot danych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w XING, XING rozpoznaje przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą - i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej - jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu XING i kojarzone z odpowiednim kontem XING osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kliknie na zintegrowany na naszej stronie internetowej przycisk XING, np. przycisk "Udostępnij", wówczas XING przyporządkowuje tę informację do osobistego konta użytkownika XING osoby, której dane dotyczą, i przechowuje dane osobowe.

XING otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu XING, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, o ile osoba ta jest zalogowana w XING w momencie połączenia z naszą stroną internetową. Następuje to niezależnie od tego, czy osoba kliknie na komponent XING, czy nie. Jeśli takie przekazywanie informacji do XING nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, wówczas może ona temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta XING przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Przepisy dotyczące ochrony danych opublikowane przez XING, które są dostępne pod adresem www.xing.com/privacy, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez XING. Ponadto XING opublikował pod adresem www.xing.com/app/share informacje o ochronie prywatności dotyczące przycisku udostępniania XING.

 

21. Przepisy o ochronie danych osobowych dotyczące stosowania i korzystania z YouTube

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował elementy serwisu YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom filmów bezpłatne ustawianie klipów wideo i innych użytkowników, co zapewnia również ich bezpłatne oglądanie, recenzowanie i komentowanie. YouTube umożliwia publikowanie wszelkiego rodzaju filmów, dzięki czemu za pośrednictwem portalu internetowego można uzyskać dostęp zarówno do pełnych filmów i audycji telewizyjnych, jak i do teledysków, zwiastunów oraz filmów tworzonych przez użytkowników.

Firmą operacyjną YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano komponent YouTube (film wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlenia odpowiedniego komponentu YouTube. Dalsze informacje o YouTube można uzyskać pod adresem www.youtube.com/yt/about/en/. W trakcie tej procedury technicznej YouTube i Google uzyskują wiedzę o tym, jaką konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedził podmiot danych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w YouTube, YouTube rozpoznaje przy każdym wywołaniu podstrony zawierającej film wideo YouTube, jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedził podmiot danych. Informacje te są zbierane przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

YouTube i Google otrzymują poprzez komponent YouTube informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, w momencie wywołania naszej strony internetowej jest zalogowana w YouTube; dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba ta kliknie na film YouTube, czy nie. Jeżeli takie przekazanie tych informacji do YouTube i Google nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, można zapobiec ich dostarczeniu, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyloguje się z własnego konta na YouTube przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Przepisy YouTube dotyczące ochrony danych, dostępne pod adresem www.google.com/intl/en/policies/privacy/, zawierają informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez YouTube i Google.

 

22. Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO służy jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku, gdy operacje przetwarzania są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzenia działań przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Czy nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, przez który wymagane jest przetwarzanie danych osobowych, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby gość uległ wypadkowi w naszej firmie i jego nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Wtedy przetwarzanie byłoby oparte na art. 6(1) lit. d RODO. Wreszcie, operacje przetwarzania mogłyby być oparte na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ta podstawa prawna jest stosowana do operacji przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeśli przetwarzanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą firmę lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których takie interesy są nadrzędne wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez ustawodawcę europejskiego. Uznał, że uzasadniony interes można założyć, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47 zdanie 2 RODO).

 

23. Uzasadnione interesy realizowane przez administratora danych lub przez stronę trzecią

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności na rzecz dobra wszystkich naszych pracowników i udziałowców.

 

24. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Kryterium, na podstawie którego określa się okres przechowywania danych osobowych, jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już konieczne do realizacji umowy lub rozpoczęcia umowy.

 

25. Podanie danych osobowych jako wymóg ustawowy lub umowny; Wymóg niezbędny do zawarcia umowy; Obowiązek osoby, której dane dotyczą, podania danych osobowych; ewentualne konsekwencje niepodania tych danych.

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może również wynikać z postanowień umownych (np. informacje o partnerze umowy). Czasami do zawarcia umowy może być konieczne, aby osoba, której dane dotyczą, przekazała nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Osoba, której dane dotyczą, jest na przykład zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma podpisuje z nią umowę. Nieprzekazanie danych osobowych skutkowałoby tym, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie mogłaby zostać zawarta. Przed podaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta musi skontaktować się z dowolnym pracownikiem. Pracownik wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych oraz jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych.

 

26. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.