Kontakt
Kontakt EPG.

Kontakt z nami.

Przesyłając swoje dane wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych z niniejszego formularza. Celem przetwarzania jest udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie. Zgadzam się z Polityką prywatności.

Gartner Reports
EPG Color Cards

Polityka prywatności
 

Data wejścia w życie: 29 września 2023 r.

Cieszymy się, że zainteresowałeś się naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa EPS - Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o.. Korzystanie ze stron internetowych EPS - Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o. jest możliwe bez podawania danych osobowych; jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług korporacyjnych za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma ustawowej podstawy do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie do EPS - Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o.. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo pragnie poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych o przysługujących im prawach.

EPS - Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o. jako administrator danych wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednak internetowe transmisje danych mogą zasadniczo mieć luki w zabezpieczeniach, więc absolutna ochrona może nie być zagwarantowana. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe za pomocą alternatywnych środków, np. telefonicznie.

 

1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych EPS - Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o. opiera się na warunkach stosowanych przez prawodawcę europejskiego w celu przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić stosowaną terminologię.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych używamy między innymi następujących terminów:

a) Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("osoby, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

b) Podmiot danych

Podmiot danych to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.

c) Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

e) Profilowanie

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie zostaną przypisane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Administrator danych lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

h) Procesor

Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

i) Odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uważane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych zgodnie z celami przetwarzania.

j) Strona trzecia

Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający i osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

k) Zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

 

2. Nazwa i adres administratora danych

Administratorem dla celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów związanych z ochroną danych jest:

Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 2 (Budynek D, piętro 3)
03-219 Warszawa
Polska

Telefon: +44(0) 1332 546 932
E-mail: info.pl@epg.com

Strona internetowa: www.epg.com/pl/

 

3. Imię i nazwisko oraz adres inspektora ochrony danych

Inspektorami ochrony danych wykonawcy zajmującymi się kwestiami ochrony danych w ramach umowy są:

Pani dr Christiane Jakobs jako inspektor ochrony danych

Kontakt: dataprotection@epg.com

Każda osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie zwrócić się bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych z wszelkimi pytaniami i sugestiami dotyczącymi ochrony danych.

 

4. Cookies

Strony internetowe EPS - Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o. wykorzystują cookies. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów wykorzystuje pliki cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki podmiotu danych od innych przeglądarek internetowych zawierających inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Dzięki wykorzystaniu plików cookie EPS - Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o. może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Dzięki plikom cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być zoptymalizowane pod kątem użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam, jak wspomniano wcześniej, rozpoznawać użytkowników naszej witryny. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik strony internetowej, który korzysta z plików cookie, nie musi np. wprowadzać danych dostępu za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp do strony internetowej, ponieważ jest to przejmowane przez stronę internetową, a plik cookie jest w ten sposób przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje artykuły, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym może trwale odmówić ustawienia plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

 

5. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa EPS - Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o. gromadzi szereg ogólnych danych i informacji, gdy podmiot danych lub zautomatyzowany system wywołuje stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Gromadzone mogą być (1) typy i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system uzyskujący dostęp, (3) strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp dociera do naszej strony internetowej (tzw. odsyłacze), (4) podstrony internetowe, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp oraz (8) wszelkie inne podobne dane i informacje, które mogą zostać wykorzystane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, EPS - Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o. nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji treści naszej strony internetowej, a także jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej rentowności naszych systemów informatycznych i technologii strony internetowej oraz (4) zapewnienia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku cyberataku. Dlatego EPS - Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o. analizuje anonimowo zebrane dane i informacje statystycznie, w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych naszego przedsiębiorstwa oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

 

6. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora ze wskazaniem danych osobowych. O tym, które dane osobowe są przekazywane administratorowi, decyduje odpowiednia maska wejściowa używana do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez administratora i do jego własnych celów. Administrator może zażądać przekazania danych jednemu lub większej liczbie podmiotów przetwarzających (np. firmie kurierskiej), która również wykorzystuje dane osobowe do celów wewnętrznych, które można przypisać administratorowi.

Rejestrując się na stronie internetowej administratora, adres IP - przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) i używany przez osobę, której dane dotyczą - data i godzina rejestracji są również przechowywane. Przechowywanie tych danych odbywa się w kontekście tego, że jest to jedyny sposób zapobiegania niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług oraz, w razie potrzeby, umożliwienia zbadania popełnionych przestępstw. W zakresie, w jakim przechowywanie tych danych jest niezbędne do zabezpieczenia administratora. Dane te nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że istnieje ustawowy obowiązek ich przekazania lub jeśli przekazanie służy ściganiu przestępstw.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, wraz z dobrowolnym podaniem danych osobowych, ma na celu umożliwienie administratorowi oferowania osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które ze względu na charakter danej sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mogą w dowolnym momencie zmienić dane osobowe podane podczas rejestracji lub całkowicie usunąć je z zasobu danych administratora.

Administrator danych w każdej chwili udziela na żądanie każdej osobie, której dane dotyczą, informacji o tym, jakie dane osobowe są przechowywane na jej temat. Ponadto administrator danych poprawia lub usuwa dane osobowe na żądanie lub wskazanie osoby, której dane dotyczą, o ile nie istnieją ustawowe obowiązki przechowywania. Wszyscy pracownicy administratora są w tym zakresie dostępni dla osoby, której dane dotyczą, jako osoby kontaktowe.

 

7. Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Strona internetowa EPS - Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o. zawiera informacje, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, a także bezpośrednią komunikację z nami, co obejmuje również ogólny adres tak zwanej poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, są automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie administratorowi danych przez osobę, której dane dotyczą, są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim.

 

8. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub w zakresie, w jakim jest to dozwolone przez prawodawcę europejskiego lub innych prawodawców w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator.

Jeśli cel przechowywania nie ma zastosowania lub jeśli upłynie okres przechowywania określony przez prawodawcę europejskiego lub innego właściwego prawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

 

9. Prawa osoby, której dane dotyczą

a) Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe jej dotyczące są przetwarzane. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

b) Prawo dostępu

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora bezpłatnych informacji o swoich danych osobowych przechowywanych w dowolnym momencie oraz kopii tych informacji. Ponadto europejskie dyrektywy i rozporządzenia przyznają osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

cele przetwarzania;

kategorie danych osobowych, których to dotyczy;

odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

o ile to możliwe, przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu;

istnienie prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

w przypadku, gdy dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje na temat ich źródła;

istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

c) Prawo do sprostowania

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora bez zbędnej zwłoki sprostowania niedokładnych danych osobowych, które jej dotyczą. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora usunięcia danych osobowych, które jej dotyczą, bez zbędnej zwłoki, a administrator ma obowiązek usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli ma zastosowanie jedna z poniższych podstaw, o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane.

Osoba, której dane dotyczą, cofa zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.

Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Jeśli zachodzi jeden z wyżej wymienionych powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez EPS - Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o., może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik EPS - Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o. niezwłocznie dopilnuje, aby żądanie usunięcia zostało spełnione. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe i na mocy art. 17 ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to - biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji - podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje, o ile przetwarzanie nie jest wymagane. Pracownicy EPS - Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o. podejmą niezbędne środki w indywidualnych przypadkach.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi zweryfikowanie dokładności danych osobowych.

Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystania.

Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one wymagane przez osobę, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO w oczekiwaniu na weryfikację, czy uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeśli jeden z wyżej wymienionych warunków jest spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez EPS - Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o., może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik EPS - Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o. zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

f) Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane jej przez prawodawcę europejskiego do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które zostały przekazane administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono dane osobowe, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto, wykonując swoje prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i nie wpływa niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem EPS - Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o..

g) Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

EPS - Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o. nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli EPS - Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zgłosi EPS - Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o. sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, EPS - Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o. nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych przez EPS - Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o. do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z dowolnym pracownikiem EPS - Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o.. Ponadto osoba, której dane dotyczą, może w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

h) Zautomatyzowane podejmowanie indywidualnych decyzji, w tym profilowanie

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane jej przez europejskiego prawodawcę, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, o ile decyzja ta (1) nie jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) nie jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) nie opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, EPS - Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o. wdraża odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz jej uzasadnionych interesów, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem EPS - Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o..

i) Prawo do wycofania zgody na ochronę danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem EPS - Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o..

 

10. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie użytkowania i stosowania HelloBar

a) Zakres i cel przetwarzania danych

Korzystamy z aplikacji dostawcy usług Hellobar Inc. 450 B Street #775, San Diego, CA 92101 do wyświetlania banerów na naszej stronie internetowej. W tym celu przetwarzany jest adres IP użytkownika oraz, w stosownych przypadkach, adres e-mail i imię i nazwisko.

b) Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie odbywa się w oparciu o podstawę prawną art. 6 (1) ust. 1 lit. f RODO i służy naszemu uzasadnionemu interesowi w ekonomicznym funkcjonowaniu naszej strony internetowej. Politykę prywatności Hellobar Inc. można przeczytać na tej stronie: https://www.hellobar.com/privacy-policy/

 

11. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie korzystania i stosowania Leadquizzes

a) Zakres i cel przetwarzania danych

Wykorzystujemy dane dobrowolnie przekazane nam przez użytkownika w ramach Leadquizzes wyłącznie w celu oceny quizu, a następnie skontaktowania się z użytkownikiem. Gromadzone dane to adres e-mail i numer telefonu użytkownika.

b) Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. f RODO.

c) Czas trwania przetwarzania i możliwość eliminacji

Dane są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do naszych celów rejestracyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 6 (1) ust. 1 lit. f RODO. W naszym przypadku dane zostaną usunięte po upływie jednego miesiąca. Jeśli użytkownik chce zażądać wcześniejszego usunięcia danych, ma do tego prawo w ramach prawa do usunięcia danych.

Politykę prywatności Leadquizzes można przeczytać tutaj: https://www.leadquizzes.com/privacy-policy/

 

12. Polityka prywatności dotycząca użytkowania i stosowania CrazyEgg.com

a) Zakres i cel przetwarzania danych

Niniejsza witryna korzysta z narzędzia do śledzenia CrazyEgg.com w celu rejestrowania losowo wybranych indywidualnych wizyt wyłącznie z anonimowymi adresami IP. To narzędzie śledzenia wykorzystuje pliki cookie do oceny sposobu korzystania z witryny (np. klikanych treści). W tym celu wyświetlany jest wizualny profil użytkowania. Podczas wyświetlania danych oceny nie są używane same adresy IP, ale pseudonimy.

b) Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest wyważenie interesów, zgodnie z którym przetwarzaniu opisanych powyżej danych osobowych użytkownika nie sprzeciwiają się żadne nadrzędne interesy z jego strony (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO).

c) Czas trwania przetwarzania i możliwość eliminacji

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się gromadzeniu, przetwarzaniu i zapisywaniu danych generowanych przez CrazyEgg.com, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie www.crazyegg.com/opt-out. Więcej informacji na temat ochrony danych w CrazyEgg.com można znaleźć na stronie https://www.crazyegg.com/privacy.

 

13. Polityka prywatności dotycząca użytkowania i stosowania Pabbly.com

Za każdym razem, gdy korzystasz z formularzy, które udostępniamy na naszej stronie internetowej, nasz system gromadzi dane, które wprowadziłeś w formularzu.

Gromadzone są następujące dane: Dane wprowadzone w formularzu.

Mogą to być na przykład:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Wiadomość do nas
 • Numer telefonu
 • Firma
 • Nazwa stanowiska
 • Kwalifikacje zawodowe dla formularzy aplikacyjnych

Następujące dane są zbierane automatycznie:

 • Adres IP komputera użytkownika
 • Data i godzina dostępu

Dane te są tymczasowo przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi.

b) Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną gromadzenia danych wprowadzonych przez użytkownika w udostępnionym formularzu jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO ("osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów").

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych w plikach dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO ("uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej, chyba że taki interes jest nadrzędny w stosunku do interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych").

c) Cel przetwarzania danych

Cel przetwarzania danych wprowadzonych do formularza odpowiada celowi formularza. Może to być:

 • Kontakt z naszą firmą
 • Przesyłanie dokumentów aplikacyjnych
 • Rejestracja do udziału w webinariach

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP komputera użytkownika musi pozostać zapisany na czas trwania sesji. Przechowywanie w plikach dziennika ma na celu zapewnienie płynnego połączenia ze stroną internetową, zagwarantowanie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej, ocenę bezpieczeństwa i stabilności systemu, a także do dalszych celów administracyjnych.

d) Czas przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone.

W przypadku gromadzenia danych w celu udostępniania strony internetowej ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej sesji.

W przypadku przechowywania adresu IP w plikach dziennika, usunięcie następuje najpóźniej po 15 dniach.

Oświadczenie o ochronie danych dla Pabbly (od Magneti Brains LLC) można przeczytać na tej stronie: https://www.pabbly.com/privacy-policy/

 

14. Polityka prywatności dotycząca użytkowania i stosowania Perspective Software GmbH

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest nasza strona internetowa, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera uzyskującego dostęp.

Gromadzone są następujące dane:

 • Informacje o typie przeglądarki i używanej wersji.
 • System operacyjny komputera użytkownika
 • Dostawca usług internetowych, z których korzysta użytkownik.
 • Adres IP komputera użytkownika.
 • Data i godzina dostępu
 • Strony internetowe, z których użytkownik trafił na naszą stronę ("strony odsyłające").
 • Witryny, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej witryny.

Dane te są tymczasowo przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi.

b) Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO ("uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej, chyba że taki interes jest nadrzędny w stosunku do interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych").

c) Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP komputera użytkownika musi pozostać zapisany na czas trwania sesji. Przechowywanie w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia płynnej konfiguracji połączenia ze stroną internetową, zapewnienia wygodnego korzystania z naszej strony internetowej, oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu, a także do dalszych celów administracyjnych.

d) Okres przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone.

W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia strony internetowej ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej sesji.

W przypadku przechowywania adresu IP w plikach dziennika ma to miejsce najpóźniej po 7 dniach.

Oświadczenie o ochronie danych dla Perspective (by Perspective Software GmbH) można przeczytać na tej stronie: https://www.perspective.co/de/datenschutzerklaerung

 

15. Postanowienia dotyczące ochrony danych w związku z korzystaniem z Facebook

Na tej stronie kontroler zintegrował komponenty przedsiębiorstwa Facebook. Facebook jest siecią społecznościową.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczność internetowa, która zazwyczaj pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą i wchodzić w interakcje w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowych tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów za pośrednictwem zaproszeń do znajomych.

Spółką operacyjną Facebook jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Jeśli dana osoba mieszka poza Stanami Zjednoczonymi lub Kanadą, administratorem danych jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano komponent Facebook (wtyczki Facebook), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlania odpowiedniego komponentu Facebook z Facebook za pośrednictwem komponentu Facebook. Przegląd wszystkich wtyczek Facebook jest dostępny pod adresem developers.facebook.com/docs/plugins/. W trakcie tej procedury technicznej Facebook jest informowany o tym, jaką konkretną podstronę naszej witryny odwiedził podmiot danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą - i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej - którą konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Facebook i powiązane z odpowiednim kontem Facebook osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Facebook zintegrowanych z naszą stroną internetową, np. przycisk "Lubię to", lub jeśli osoba, której dane dotyczą, prześle komentarz, wówczas Facebook dopasowuje te informacje do osobistego konta użytkownika Facebook osoby, której dane dotyczą, i przechowuje dane osobowe.

Facebook zawsze otrzymuje, za pośrednictwem komponentu Facebook, informacje o wizycie osoby, której dane dotyczą, na naszej stronie internetowej, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku w czasie wywołania naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Facebook, czy nie. Jeśli taka transmisja informacji do Facebook nie jest pożądana dla osoby, której dane dotyczą, może ona temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Wytyczne dotyczące ochrony danych opublikowane przez Facebook, które są dostępne pod adresem facebook.com/about/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Ponadto wyjaśniono tam, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto udostępniane są różne opcje konfiguracji umożliwiające wyeliminowanie przesyłania danych do Facebook. Aplikacje te mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, w celu wyeliminowania transmisji danych do Facebook.

 

16. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie korzystania i stosowania Google Analytics

Używamy Google Analytics do analizy korzystania z witryny. Uzyskane w ten sposób informacje wykorzystujemy do optymalizacji naszej strony internetowej i działań reklamowych.

Google Analytics jest dostarczany przez Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google przetwarza dane dotyczące korzystania z witryny w naszym imieniu i zobowiązała się w umowie do podjęcia odpowiednich środków ostrożności w celu zapewnienia poufności przetwarzanych danych.

Korzystanie z Google Analytics służy do analizy przepływu osób odwiedzających naszą stronę internetową. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje między innymi do oceny korzystania z naszej witryny internetowej, tworzenia dla nas raportów online przedstawiających aktywność na naszej stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej witryny internetowej. Analiza internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej. Podczas odwiedzania naszej witryny internetowej gromadzone są różne dane, w tym:

 • Odsłony
 • Ukończone "żądania docelowe witryny" (np. prośby o kontakt i zapisy do newslettera)
 • Zachowanie użytkownika na stronach (np. długość pobytu, kliknięcia, przewijanie)
 • Przybliżona lokalizacja (kraj i miasto)
 • Twój adres IP (w skróconej formie, aby nie było możliwe jednoznaczne przypisanie)
 • Informacje techniczne, takie jak przeglądarka, dostawca Internetu, urządzenie końcowe i rozdzielczość ekranu
 • Źródło pochodzenia wizyty użytkownika (np. za pośrednictwem jakiej strony internetowej lub materiału reklamowego użytkownik do nas trafił)

Dane te są przesyłane na serwery Google w USA. Należy pamiętać, że w USA może nie być zagwarantowany taki sam poziom ochrony danych jak w UE. Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres lub dane kontaktowe, nigdy nie są przesyłane do Google Analytics.

Google Analytics przechowuje pliki cookie w przeglądarce internetowej użytkownika przez okres dwóch lat od ostatniej wizyty. Te pliki cookie zawierają losowo wygenerowany identyfikator użytkownika, który może zostać wykorzystany do rozpoznania użytkownika podczas przyszłych wizyt na stronie internetowej. Zebrane dane są przechowywane wraz z losowo wygenerowanym identyfikatorem użytkownika, co umożliwia tworzenie pseudonimowych profili użytkowników. Te dane dotyczące użytkownika są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Pozostałe dane są przechowywane w formie zagregowanej przez czas nieokreślony.

Jeśli użytkownik nie chce wyrazić zgody na gromadzenie danych, ma możliwość odrzucenia plików cookie w ustawieniach plików cookie.

Więcej informacji i obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć na stronach https://policies.google.com/privacy i https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/. Google Analytics wyjaśniono bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://marketingplatform.google.com/about/.

 

17. Reklamy Google i śledzenie konwersji Google

Ta strona korzysta z Google Ads. Reklamy to internetowy program reklamowy firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone ("Google").

W ramach Google Ads używamy tak zwanego śledzenia konwersji. Po kliknięciu reklamy umieszczonej przez Google, plik cookie jest ustawiany w celu śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone w witrynach klientów Ads. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów Ads, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci poznają łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w śledzeniu, może sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu, łatwo dezaktywując plik cookie śledzenia konwersji Google za pośrednictwem przeglądarki internetowej w ustawieniach użytkownika. Użytkownik nie będzie wówczas uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji.

Przechowywanie "plików cookie konwersji" opiera się na art. 6 par. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Więcej informacji na temat Google Ads i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google: www.google.de/policies/privacy/.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

 

18. Postanowienia dotyczące ochrony danych w odniesieniu do aplikacji i korzystania z Instagram

Na tej stronie internetowej kontroler zintegrował komponenty usługi Instagram. Instagram to usługa, którą można zakwalifikować jako platformę audiowizualną, która umożliwia użytkownikom udostępnianie zdjęć i filmów, a także rozpowszechnianie takich danych w innych sieciach społecznościowych.

Operatorem usług oferowanych przez Instagram jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, UNITED STATES.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano komponent Instagram (przycisk Insta), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlacza odpowiedniego komponentu Instagram. W trakcie tej procedury technicznej Instagram dowiaduje się, jaką konkretną podstronę naszej witryny odwiedził podmiot danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w tym samym czasie na Instagramie, Instagram wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą - i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej - którą konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Instagram i są powiązane z odpowiednim kontem Instagram osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Instagram zintegrowanych na naszej stronie internetowej, Instagram dopasowuje te informacje do osobistego konta użytkownika Instagram osoby, której dane dotyczą, i przechowuje dane osobowe.

Instagram otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Instagram, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Instagramie w momencie połączenia z naszą stroną internetową. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie przycisk Instagram, czy nie. Jeśli takie przekazywanie informacji do Instagram nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, może ona temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Instagramie przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Instagram dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 

19. Postanowienia dotyczące ochrony danych w związku z korzystaniem z serwisu LinkedIn

Administrator zintegrował komponenty LinkedIn Corporation na tej stronie internetowej. LinkedIn to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom z istniejącymi kontaktami biznesowymi łączenie się i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Z LinkedIn korzysta ponad 400 milionów zarejestrowanych osób w ponad 200 krajach. Tym samym LinkedIn jest obecnie największą platformą kontaktów biznesowych i jedną z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie.

Spółką operacyjną LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, STANY ZJEDNOCZONE. Za kwestie związane z prywatnością poza STANAMI ZJEDNOCZONYMI odpowiada LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano komponent LinkedIn (wtyczka LinkedIn), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlacza odpowiedniego komponentu LinkedIn LinkedIn. Więcej informacji na temat wtyczki LinkedIn można znaleźć pod adresem developer.linkedin.com/plugins. W trakcie tej procedury technicznej LinkedIn uzyskuje wiedzę o tym, jaką konkretną podstronę naszej witryny odwiedził podmiot danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na LinkedIn, LinkedIn wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą - i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej - którą konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu LinkedIn i powiązane z odpowiednim kontem LinkedIn osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków LinkedIn zintegrowanych na naszej stronie internetowej, LinkedIn przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika LinkedIn osoby, której dane dotyczą, i przechowuje dane osobowe.

LinkedIn otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu LinkedIn, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na LinkedIn w momencie wywołania naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie przycisk LinkedIn, czy nie. Jeśli taka transmisja informacji do LinkedIn nie jest pożądana dla osoby, której dane dotyczą, może ona temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta LinkedIn przed wywołaniem naszej strony internetowej.

LinkedIn zapewnia pod adresem www.linkedin.com/psettings/guest-controls możliwość rezygnacji z subskrypcji wiadomości e-mail, wiadomości SMS i ukierunkowanych reklam, a także możliwość zarządzania ustawieniami reklam. LinkedIn korzysta również z usług podmiotów stowarzyszonych, takich jak Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame. Ustawienie takich plików cookie można odrzucić pod adresem www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Obowiązująca polityka prywatności LinkedIn jest dostępna pod adresem www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Polityka plików cookie LinkedIn jest dostępna pod adresem www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 

20. Przepisy o ochronie danych dotyczące aplikacji i korzystania z YouTube

Na tej stronie kontroler zintegrował komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne umieszczanie klipów wideo i innych użytkowników, a także ich bezpłatne przeglądanie, recenzowanie i komentowanie. YouTube umożliwia publikowanie wszelkiego rodzaju filmów, dzięki czemu można uzyskać dostęp zarówno do pełnych filmów i transmisji telewizyjnych, jak i teledysków, zwiastunów i filmów stworzonych przez użytkowników za pośrednictwem portalu internetowego.

Spółką operacyjną YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, STANY ZJEDNOCZONE. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STANY ZJEDNOCZONE.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlenia odpowiedniego komponentu YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można uzyskać pod adresem www.youtube.com/yt/about/en/. W trakcie tej procedury technicznej YouTube i Google uzyskują wiedzę o tym, jaką konkretną podstronę naszej witryny odwiedził podmiot danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na YouTube, YouTube rozpoznaje przy każdym wywołaniu podstrony zawierającej film z YouTube, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

YouTube i Google otrzymają informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, w momencie połączenia z naszą stroną internetową jest zalogowana na YouTube; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie film na YouTube, czy nie. Jeśli taka transmisja tych informacji do YouTube i Google nie jest pożądana dla osoby, której dane dotyczą, można jej zapobiec, jeśli osoba, której dane dotyczą, wyloguje się z własnego konta YouTube przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Postanowienia YouTube dotyczące ochrony danych, dostępne pod adresem www.google.com/intl/en/policies/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

 

21. Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6(1) lit. a RODO służy jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku, gdy operacje przetwarzania są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innych usług, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeśli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest wymagane, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 6(1) lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Taka sytuacja miałaby miejsce na przykład w przypadku, gdyby gość doznał obrażeń w naszej firmie, a jego imię i nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. W takim przypadku przetwarzanie opierałoby się na art. 6 ust. 1 lit. d RODO. 6(1) lit. d RODO. Wreszcie operacje przetwarzania mogą opierać się na art. 6(1) lit. f RODO. Ta podstawa prawna jest wykorzystywana do operacji przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą firmę lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. Uznał, że uzasadniony interes można założyć, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47 zdanie 2 RODO).

 

22. Uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub osobę trzecią

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności na rzecz dobra wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

 

23. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium stosowanym do określenia okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już niezbędne do realizacji umowy lub jej zawarcia.

 

24. Podanie danych osobowych jako wymóg ustawowy lub umowny; wymóg niezbędny do zawarcia umowy; obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje niepodania takich danych

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może również wynikać z postanowień umownych (np. informacje o partnerze umownym). Czasami do zawarcia umowy może być konieczne, aby osoba, której dane dotyczą, przekazała nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Osoba, której dane dotyczą, jest na przykład zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma podpisuje z nią umowę. Niedostarczenie danych osobowych skutkowałoby brakiem możliwości zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, musi ona skontaktować się z dowolnym pracownikiem. Pracownik wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych oraz konsekwencje niepodania danych osobowych.

 

25. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.